• Jėzuitų generalinis vyresnysis t. Arturo Sosa, SJ, lanko ligonį / Jėzaus Draugijos archyvo nuotr.

Nepagydomi, bet verti meilės ir pagalbos. Ką skelbia popiežiaus vasario maldos intencija?

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, Bernardinai.lt, 2024-02-19 (pateikiame straipsnio ištrauką)

Popiežius Pranciškus paskelbė vasario mėnesio intenciją už nepagydomus ligonius: „Melskimės, kad ligoniai paskutiniame gyvenimo etape ir jų šeimos visada gautų reikiamą priežiūrą ir pagalbą tiek medicininiu, tiek žmogiškuoju požiūriu.“

Intencijos, kuriomis kviečia melstis popiežius, visuomet susietos su paslėptu didžiu turtu ir galimybe Dievo ir Bažnyčios akyse, kuriuos reikia atskleisti, įžvelgti, teisingai įvertinti ir branginti. Maldos intencijos yra susietos su trūkumu, neteisingumu, neteisybe, o kartu su skausmu, nepasitenkinimu ar net pykčiu, kuris savitai būtinas, kad būtų perkeistas kaip gyvybinė energija siekti teisingumo ir atkurti tvarką, kad netaptų apkartimu, liūdesiu, neviltimi ar net kerštu.

Ištvermė maldoje

Šio mėnesio maldos intencija paliečiami dalykai yra egzistenciškai sukrečiantys, nes jie susiję su gyvenimu, mirimu ir pačia mirtimi. Sunkumas užgriūva, susidūrus su šia realybe asmeniškai savo gyvenime, savo artimųjų aplinkoje arba ir netiesiogiai, vien tik mąstant ir meldžiantis už tuos labai jautrius išgyvenimus. Susidūrę tiesiogiai su skaudžia nepagydomos ligos, merdėjimo ir mirties realybe, žmonės gali išgyventi skirtingus reakcijos etapus: šoką, neigimą, pyktį, neviltį, kol su Dievo malone prieinama prie susitaikinimo ir pasitikėjimo, kad Dievas turi tam atsakymą.

Tikintysis kviečiamas melstis šia intencija, kartu kviečiamas savitam didvyriškumui, kilnumui ir gailestingai meilei, nes tai yra didžiadvasiškas įsipareigojimas padėti nešti sunkią naštą. Maldininkas nei gali duoti tinkamą atsakymą, nei turi jėgų ką pakeisti, bet lieka su pasitikėjimu Dievu, kad Jis priims maldą kaip visuotinės Bažnyčios bendro kūno nario menkutį, bet labai svarbų ir reikalingą indėlį.

Ši intencija pastato akivaizdon su ypač sunkiomis situacijomis, todėl pačiam maldininkui gali būti nelengvas išbandymas melstis, ypač jei jis jau turėjo panašią patirtį. Visgi meldžiantis reikia ne žiūrėti į problemas ir sunkumus, bandant juos išjausti, bet ieškoti ramybės Dieve, kad gilėtų ryšys su Juo, kiltų paguoda iš Viešpaties pažadų: „Garbė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievui ir Tėvui, gailestingumo Tėvui ir visos paguodos Dievui, kuris mus guodžia visuose mūsų varguose, kad mes galėtume paguosti bet kokios bėdos ištiktuosius ta paguoda, kurią patys gauname iš Dievo“ (2 Kor 1, 3–4).

Mums reikalinga išmintis orientuotis, kaip melstis ir vertinti aptariamas situacijas. Reikia jėgų ištverti maldoje ir turėti viltį, kad šios maldos yra reikalingos ir veiksmingos. Meldžiantis pirmiausia reikia prašyti nepagydomiems ligoniams ir jų šeimoms Dievo artumo ir malonės tikėti bei pasitikėti Dievu, prašyti Jėzaus, kad neštų ant savo kryžiaus jų naštas, kad Dievas siųstų reikalingus mylinčius žmones, o ligoniai būtų atviri priimti teikiamą pagalbą.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×