• ©Jėzaus Draugijos Generalinė kurija

Gerbkime moteris, jų orumą ir teises – kitaip visuomenė nejudės į priekį. Ką skelbia popiežiaus balandžio maldos intencija?

Mindaugas Malinauskas, SJ, Bernardinai.lt, 2024-04-22 (toliau pateikiame straipsnio santrauką)

Balandžio mėnesį popiežius skelbia intenciją už svarbų, orų ir teisingą moterų vaidmenį šeimoje, visuomenėje, pasaulyje, Bažnyčioje: melskimės, kad kiekvienoje kultūroje būtų pripažintas moterų orumas ir indėlis, kad būtų nutraukta diskriminacija, kurią jos kenčia įvairiose pasaulio dalyse. [...]

Pripažindamas moterų diskriminaciją, pripažįsta tikrovę, kurioje jos susiduria su nelygybe

[...] Šia popiežiaus maldos intencija meldžiamės tikėdami esmine visų asmenų prigimtine lygybe, nepriklausomai nuo jų lyties, ir prigimtine verte. Atkreipdamas dėmesį į moteris, Pranciškus pabrėžia būtinybę kovoti su istorinėmis ir sisteminėmis nuostatomis, dėl kurių jos buvo stumiamos į visuomenės, galių ir galimybių pasiskirstymo pakraštį ar nuvertinamos. Bažnyčia, tikėdama kiekvieno tikinčiojo pranašiška, karališka ir kunigiška malone šventinti pasaulį savo aplinkoje ir unikaliu būdu, pripažįsta nepakeičiamą moterų indėlį į visuomenę ir Bažnyčią. Jos apdovanotos jautrumu, intuicija ir kitais išskirtiniais gebėjimais, o motiniškumas tai pakelia į dar aukštesnį lygmenį. Todėl pasaulis, kuriame moterys nustumtos į paribį, yra nevaisingas pasaulis. Nes moterys ne tik neša gyvybę, bet ir perduoda mums gebėjimą matyti kitaip.

Popiežiaus balandžio mėnesio maldos intencijoje pripažįstama visuomenių įvairovė ir rodoma pagarba kultūriniams skirtumams. Tačiau meldžiama, kad kiekvienoje kultūroje evangelinė tiesa ir moterų vertinimas išsiskleistų unikaliu ir vertingu būdu, būtų išlaikomas visuotinis idealas, priimtinas visame pasaulyje. Norint pasiekti šią vertybę visuotinai ir kiekvienoje kultūroje unikaliai, reikia gilaus dialogo kelyje į vienybę. Turime vengti šiais laikais paplitusios pagundos – atmesti viską, kas vargina, kas reikalauja kantrybės, atidumo, įsiklausymo, supratimo.

Autentiškas dialogas, ypač tarp lyčių, – tai gebėjimas gerbti kito požiūrį ir pripažinti, jam gali būti būdingi teisėti įsitikinimai, nors konkrečioje kultūroje tai ir nėra savaime suprantama.

Popiežius Pranciškus, pripažindamas moterų diskriminaciją, kartu pripažįsta tikrovę, kad daugelis moterų susiduria su įvairiomis išankstinėmis nuostatomis, šališkumu ir nelygybe vien dėl savo lyties. Šis pripažinimas labai svarbus siekiant patvirtinti moterų patirtį, realią skriaudą ir įteisinti pastangas kovoti su diskriminacija dėl lyties.

Popiežius savo intencija, pabrėždamas diskriminaciją įvairiose pasaulio dalyse, teigia, kad lyčių nelygybė neapsiriboja konkrečiais regionais ar kultūromis, ji yra plačiai paplitusi pasaulinė problema. Ši globali perspektyva pabrėžia, kad būtina skubiai spręsti lyčių diskriminacijos problemą pasauliniu mastu. Niekas negali likti nejautrus pasaulyje egzistuojančiai nelygybei! Turime atmesti bet kokį, kaip kartoja popiežius Pranciškus, „išmetimo kultūros“ mentalitetą ir vietoj to skatinti „susitikimo kultūrą“, pripažįstančią kiekvieno žmogaus orumą ir vertę. Su „abejingumo globalizacija“ reikia kovoti „empatijos globalizacija“. Visuomenės didybės matas yra tai, kaip ji elgiasi su tais, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Kviesdamas melstis už tai, kad diskriminacija būtų nutraukta, popiežius savo pareiškime skelbia vilties žinią. Ši viltis reiškia tikėjimą, kad teigiami pokyčiai įmanomi bendromis nuostatomis, malda ir bendrais veiksmais, tiek žmonių pastangomis, tiek dieviškuoju įsikišimu. Tokia viltis įkvepia siekti teisingesnio pasaulio, kuriame su visais žmonėmis, nepriklausomai nuo jų lyties, būtų elgiamasi oriai ir pagarbiai.

Tikroji viltis siekia gėrio kitiems ir skatina trokšti vilties kuo visuotiniau. Viltis yra inkaras ateityje, žvelgiantis į horizontą, tai – pasitikėjimas, kad gražesnis ir geresnis pasaulis yra galimas ir siektinas. O kad niekad neprarastume vilties! Dievas visada mus myli ir niekada neapleidžia savo tautos ir kiekvieno asmens. Viltis atveria naujus horizontus ir leidžia svajoti apie tai, ko net neįsivaizduojame esant net tada, kai keliame šį skaudų klausimą, kuris jau pareikalavo ir dar pareikalaus daug pastangų ir sprendimų. Tikrai meilei, šiuo atveju žmonijos lygybės meilei, reikia drąsos: įveikti baimę susitepti rankas, kad galėtume padėti tiems, kuriems to reikia. Kad nepavargtume skelbti meilės. Ji yra jėga, kuri perkeis pasaulį.

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×