• Diak. Darius Chmieliauskas, arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, t. Eugenijus Puzynia, SJ, Lietuvių koplyčioje Romos šv. Petro bazilikoje 2023 m. vasario 16 d.

Kovo 5 d. – Maldos už lietuvius pasaulyje diena

2023-02-28, „Vatican News“

Lietuvos vyskupų konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai arkivysk. Lionginas Virbalas, SJ, kartu su LVK pirmininku arkivysk. Gintaru Grušu bendrame laiške pakvietė pasaulio lietuvius kovo 5-ąją asmeniškai, šeimose ir parapijose prašyti Dievo palaimos tiek sau ir Lietuvai, tiek laisvę mylintiems Ukrainos žmonėms: „Nepavarkime melstis už juos ir teikti jiems pagalbą“, – paragino ganytojai metinės Maldos už lietuvius pasaulyje dienos proga.

Maldos už lietuvius pasaulyje diena, minima devintąjį kartą, kviečia „pajusti ryšį su Tėvyne ir tarpusavio bendrystę, išlaikyti viltį, įsipareigojimą tiesai, aktyviai įsitraukti į savo parapijų bei lietuviškų bendruomenių gyvenimą“, „prisiimti atsakomybę už jų ateitį, ugdyti savo tikėjimą“, – pažymėjo vyskupai. Jie prisiminė lapkričio mėnesį netikėtai mirusį LVK delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai prel. Edmundą Putrimą, kvietė melsti Dievą už jį ir kartu prisiminti visus žemiškąjį gyvenimą baigusius tautiečius.

Metiniame pastoraciniame laiške pasaulio lietuviams jo autoriai paminėjo popiežių šv. Jono Pauliaus II ir Pranciškaus kelionių į Lietuvą ir jų raginimų aktualumą šiandien, kitas svarbias sukaktis, įskaitant istorinių LDK Gedimino laiškų popiežiui ir Vilniaus 700 metines.

Ganytojai labai karštai prašė nepavargti melstis už Ukrainą ir jos žmones, teikti jiems pagalbą: „Šiais metais melsimės ypatingomis aplinkybėmis, kai Europoje tęsiasi Rusijos agresija prieš nepriklausomą Ukrainą. Ukrainiečių kova primena mūsų tautos nueitą kryžiaus kelią, patirtas kančias. Šiandien remdami ukrainiečius mes stipriname ir savo šalies saugumą“.

Arkivyskupai paminėjo visus pasaulyje katalikus įpareigojančią, eiti kartu kviečiančią Bažnyčios sinodinę kelionę: „Esame skirtingi, bet mus vienija bendras kelias, kuriuo eidami mokomės bendruomeninės įžvalgos, dalijamės patirtimi ir stengiamės atverti širdį Šventosios Dvasios dvelksmui“.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×