Stasys Kazėnas, SJ

Stasys Kazėnas, SJ, 1978–1983 m. studijavo Kauno seminarijoje. Į Jėzaus Draugiją įstojo 1980 metais pogrindžio salygomis ir 1982 metais davė įžadus. 1983 m. įšventintas kunigu. Įvairiose parapijose ėjo vikaro, klebono, bažnyčios rektoriaus, kapeliono (VDU ir VU) pareigas. 2020 metais paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. Nuo 2021 m. Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius.

Naujienlaiškis