• La Stortos koplyčia, kurioje 1537 m. šv. Ignacas regėjo Kristų, jam sakantį „Ego tibi Romae propitius ero“ („Romoje būsiu jums palankus“). humanstories.studio nuotr.

Krikščioniškoji meditacija

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas, darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, veda mokymus apie krikščioniškąją meditaciją. 2023 m. sausio 3 d. drauge su t. Eugenijumi Markovu, SJ, duos paskutiniuosius įžadus – taip bus galutinai „užantspauduota“ jų narystė Jėzaus Draugijoje. 

T. Mindaugo straipsnis „Krikščioniškoji meditacija“ pirmą kartą publikuotas žurnale „Laiškai bičiuliams“ (2011 m. ruduo). 

Meditacijos poreikis

„Trokštu pažinti Jėzų“, – atsidūsta jaunuolis kunigui. Šis paduoda teologinę knygą apie Jėzų. Jaunuolis paskaito ir neranda, ko trokšta... Jo dvasiniam gyvenimui reikia kažko daugiau. Atliepas į šį troškimą gali būti meditacija.

Ne vien religijų išpažinėjai, bet įvairiausių sričių atstovai vis dažniau kalba apie meditacijos poreikį. Anot jų, tai sveika, naudinga, stiprina, laisvina, ugdo žmogų... O kodėl svarbu medituoti krikščioniui?

Dievo troškimas

Žodis „meditacija“ kilęs iš lotynų kalbos meditatio, kuris yra hebrajiško žodžio hagah vertimas ir reiškia nuolatinį Dievo žodžio kartojimą, pamaldų „murmėjimą“. Pats Dievas ragina: „Neleisi šiai Mokymo knygai pasitraukti nuo savo lūpų, bet kartosi ją dieną ir naktį, kad ištikimai laikytumeisi viso, kas joje parašyta“ (Joz 1, 8); „Jis Viešpaties įstatymu džiaugiasi ir šnabžda jo mokymą dieną ir naktį“ (Ps 1, 2). Pamaldus Dievo žodžio kartojimas nėra savitikslis, bet veda į sąmoningą, atsiduodantį bendravimą su Dievu, kurio Žodį ir medituojame. Savo prigimtimi meditacija – pagalba maldai, antraip ji neatitiktų savo pirminės paskirties. Tai susitikimas su Dievu, be kurio bet kokia religija yra pavojinga.

Įvairios meditacijos

Nors žmonės ir supasaulėjo, jie vis tiek imasi įvairiausių meditacijų. Siekdami dvasinės naudos nori viską išmėginti, tačiau ne visa įvairovė dera su krikščioniškuoju tikėjimu. Biblijos žodis ragina: „Visa ištirkite ir, kas gera, palaikykite!“ (1 Tes 5, 21). Praktikos, padedančios atkurti natūralias kūno ir psichikos funkcijas, – atsipalaidavimas, baimės ir streso atsikratymas ar tiesiog pagalba būti čia ir dabar, – gali padėti krikščioniškajai meditacijai. Medituodamas žmogus atsiveria dvasinei tikrovei. Tad jei atsiveriama ne Biblijoje apreikštam gyvajam Dievui, tai yra asmeniniam, mylinčiam ir kuriančiam žmogų Tu, tuomet meditacija nėra krikščioniška. Gera susitikti su gyvuoju Dievu, jį medituoti, kaip ir „ieškoti Dievo karalystės ir jo garbės“ (Mt 6, 33).

Trejopas TU: Tu, kuris aukščiau už mus, Tu, kuris esi su mumis, Tu, kuris esi mumyse

Dievas yra visur ir visur gali būti randamas. Dievas yra Trejybė ir nedaloma Vienybė, tačiau galima kreiptis į Tėvą, kaip esantį aukščiau už mus, į Sūnų, kaip į vieną iš mūsų, ir į Šventąją Dvasią, kaip gyvenančią mumyse. Dangiškasis Tėvas apsireiškė mums iš amžinos savo buveinės, Jėzus tapo vienu iš mūsų, o Šventoji Dvasia apsigyveno mumyse.

Tu, kuris esi mumyse

Pirmiausia esu Dievo akivaizdoje, esu su Dievu čia ir dabar. Dievo vardas yra „Aš esu Esantysis“ (Iš 3, 14), todėl santykis su juo visada užmezgamas dabartyje. Dievas ištikimas ir nekintantis: čia ir dabar su mumis yra tas pats per amžius veikęs Dievas. Susitikimas su Dievo didybe, Šventų Švenčiausiuoju gali baiminti ir skatinti nuolankumą. Maldoje reikia panaudoti visas sielos galias: supratimą, atmintį, valią, jausmus, sąmonę. Žmogus maldoje yra suvokiantis – mąstantis, atsimenantis, o ne svajojantis, veikiantis – ne pasyvus, jaučiantis – ne sustingęs, stebintis – ne abejingas, esantis – ne nugrimzdęs į nebūtį.

Medituoju

Gyvasis Dieve, Tu esi čia. Esi manyje. Esi dabar. Esi mano buvimo pagrindas. Aš nuolankiai esu toks, koks esu, čia ir dabar, Tavo akivaizdoje. Leidžiuosi į savo vidų, į savo vidinį aš, susitikti su Tavimi. Tu visada ten esi pirmasis – mane be paliovos kuri, gaivini, stiprini.

Maldingas kvėpavimas

Kurdamas žmogų, Dievas kvėpė į jį gyvybės alsavimą (plg. Pr 2, 7) ir juo nuolat palaiko (plg. Job 33, 4). Kvėpavimas, kaip ir gyvenimas, – Dievo dovana, kuri visą mūsų esybę skatina grįžti į pirminį santykį su kuriančiu Dievu. Kvėpuodamas priimu ir atiduodu, lygiai taip elgiuosi ir melsdamasis.

Medituoju

Įkvepiu ir iškvepiu – į save ir iš savęs. Esu ramus priešais Tave – iš Tavęs ir į Tave. Priimu ir atiduodu. Laikau ir atsitraukiu. Įkvepiu ir priimu Tavo Dvasią, Tavo meilę, Tavo ramybę. Iškvepiu ir paleidžiu visą nerimą, baimes, visus sunkumus, savo trūkumus. Priimu Tavo valią, Tavo vedimą, Tavo veikimą. Patikiu savo planus, savo valią, savo jėgas...

„Imk ir priimk, Viešpatie, visą mano laisvę, atmintį, protą ir valią, viską, ką turiu ir valdau. Tu, Viešpatie, man tai davei, Tau viską grąžinu. Viskas yra Tavo, tad viską tvarkyk pagal savo valią. Tik suteik man savo meilę ir malonę, nes man to užtenka“ (šv. Ignacas).

Tu, kuris su esi mumis

Krikščionybė – ne meditatyvi, bet istorinė-kristocentrinė religija. Tai gyvas kreipimasis visu savo gyvenimu į Žmogumi tapusį Dievą, Jėzų Kristų. „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“ (Rom 10, 9).

Širdies malda

Žmogus ilgesingai ieško žodžių pokalbiui su Dievu, „...ir Dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui. Mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti, todėl pati Dvasia užtaria mus neišsakomais atodūsiais“ (Rom 8, 26). Nuo pirmųjų dienų Bažnyčia šiais atodūsiais šaukiasi Viešpaties Jėzaus.

Medituoju

Ateik, Viešpatie, Jėzau. Viešpatie, pasigailėk, Kristau, pasigailėk. Jėzau, pasitikiu Tavimi. Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs, nusidėjėlio...

Dievo Žodžio ragavimas

Ilgametėje Bažnyčios tradicijoje atsirado lectio divina praktika Dievo žodžiui priimti. Šis būdas turi kelis etapus: Dievo žodžio skaitymą (lectio), apmąstymą (meditatio), maldą (oratio), įsižiūrėjimą (contemplatio). Naudojantis šią praktiką žmogus kviečiamas priimti Dievo žodį visomis sielos ir kūno galiomis.

Tu, kuris aukščiau už mus

Dievas, nors ir nėra mums tolimas, visada bus neįsivaizduojamai daugiau nei tai, ką jaučiu ir suprantu. Iš savo gerumo jis nužengė pas žmones, kad visus patrauktų prie savęs. Šv. Paulius rašo, kad Jėzus, būdamas Dievas, nusižemino iki kryžiaus mirties, todėl „Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų“ (plg. Fil 2, 9), kad visi kiltų į Jį. „Todėl sakoma: kildamas aukštyn, nusivedė sugautus belaisvius ir davė žmonėms dovanų“ (Ef 4, 8). Kildami aukštyn gauname Viešpaties dovanų.

Medituoju

Sustoju. Nurimstu. Jaučiu, suvokiu, įsisąmoninu, kas dedasi manyje ir su manimi. Visą save turiu tarsi savo glėbyje, savo rankose. Esu Dievo akivaizdoje. Jis laukia manęs, priima mane. Matau jo veidą, rankas, šviesą, kurioje jis gyvena. Viską, ką turiu, keliu į jį ir atiduodu, paleidžiu, pavedu ar tiesiog parodau jam, atveriu. Visu savimi veržiuosi aukštyn. Pasitikiu: Dievas viską priima ir palaimina, perkeičia, gydo ir viskam vadovauja.

Kvietimas medituoti

Meditaciją būtina atlikti – apie ją kalbėti reikia tiek, kiek tai padeda ieškoti tikro kelio pas gyvąjį Dievą. Geros kelionės medituojant!

Autorius:

T. Mindaugas Malinauskas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 2002 m. 2002–2004 m. Šiauliuose atliko naujokyną, 2004 m. davė pirmuosius įžadus, po kurių išvyko teologijos studijoms į Insbruką (Austrija), kadangi filosofijos studijas buvo baigęs anksčiau kunigų seminarijoje. Baigęs teologijos magistratūros studijas, 2007 m. įšventintas diakonu ir pradėjo kapeliono darbą Kauno jėzuitų gimnazijoje. Kunigystės šventimus gavo 2008 m. Nuo 2012 m. sausio dirbo Vilniaus universiteto kapeliono padėjėju. 2015–2017 m. studijavo Romoje pagal ignaciškojo dvasingumo licenciato studijų programą, o nuo 2017 m. – pagal doktorantūros studijų programą. 2021 m. kovo–liepos mėn. Neapolyje atliko terciato programą. Šiuo metu darbuojasi Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčioje, yra Lietuvos krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės Bažnyčios asistentas. 2023 m. davė paskutiniuosius įžadus Kaune. Nuo 2023 m. Pasaulinio popiežiaus maldos tinklo koordinatorius Lietuvoje.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×