• Ruperto Mayerio namai Niurnberge, kur įsikurs naujasis centras
  • T. Bernhardas Bürgleris, SJ, Centrinės Europos jėzuitų provincijolas
  • T. Klausas Väthröderis, SJ
  • T. Jörgas Altas, SJ
1 / 4

Jėzuitai steigia Socialinės ekologijos centrą

Niurnbergas. Centrinės Europos jėzuitai steigia naują instituciją – Socialinės ekologijos centrą, kuris įsikurs buvusiame naujokyno pastate Niurnberge. Jame siekiama sutelkti ekspertus, švietimo specialistus, mokslininkus, pilietinę visuomenę ir politikus. Tai taip pat turėtų būti dvasinis centras bei aktyvių piliečių veiklos vieta, skirta rinktis, generuoti idėjas ir kurti planus. Steigdama tokio pobūdžio instituciją, Jėzaus Draugija siekia sutelktomis jėgomis įgyvendinti ne tik socialinį, bet ir ekologinį teisingumą.

Popiežius Pranciškus savo didžiosiose enciklikose Laudato si ir Fratelli tutti kalba apie socialinę ir ekologinę ekonomikos bei visuomenės pertvarką. Siekdama atsiliepti į šį raginimą, Jėzaus Draugija ekologiją įtraukė tarp svarbiausių savo veiklos apaštalinių pirmenybių. Pasak provincijolo Bernhardo Bürglerio, „būtina kuo labiau sutelkti jėgas, nes visuomeniniais ir politiniais veiksmais nebespėjama greitai ir efektyviai reaguoti į sparčiai gausėjančias globalines katastrofas ir į negrįžtamus klimato kaitos procesus“.

Socialinės ekologijos centro idėja kilo jėzuitams Jörgui Altui ir Klausui Väthröderiui. Jie senokai darbuojasi šioje srityje, bet iki šiol Vokietijoje nerado tokio pobūdžio institucijos, kuri iš dalies užsiimtų lobistine veikla. „Visur, kur pristatome šią idėją, ji sulaukia didelio palaikymo, – tvirtina jie. – Mes nesiekiame su nieku konkuruoti, bet norime sutelkti esamas geras iniciatyvas ir, remdamiesi bendromis vertybėmis, sustiprinti veiklos pobūdį. Įsteigus centrą, būtų galima išnagrinėti socialinės ekologijos judėjimo tendencijas ir nuspręsti, kur jėzuitai galėtų prisidėti ne tik ugdant sąmoningumą, bet ir praktiškai įgyvendinant socialinės ekologijos transformaciją.“

Artimiausiais mėnesiais bus parengta veiklos programa. Socialinės ekologijos centro veikla pirmiausia bus siekiama sutelkti jėzuitiškų institucijų tinklus ir didinti sąmoningumą, skleidžiant informaciją apie pavojingą klimato kaitą ir apie būtinus visapusiškus bei koordinuotus veiksmus. „Mums svarbu, kad ši veikla būtų vykdoma, viena vertus, dėl neturtingųjų, antra vertus, dėl Vokietijos ir viso pasaulio jaunimo bei drauge su šiais žmonėmis. Todėl reikia stiprinti jau užsimezgusius ryšius su klimato aktyvistais, o informaciją apie padėtį neturtingose šalyse kaupti pasinaudojant esamais tinklais, visų pirma – paramos tinklu jesuitenweltweit. Akivaizdu, kad būtina kuo sparčiau pritaikyti turimas žinias, nes klimato kaita jau yra pavojinga, o šią problemą spręsti mums trukdo ne žinių trūkumas, bet nepakankami veiksmai“, – pirmuosius žingsnius įvardija Jörgas Altas.

Jau numatoma surengti kongresą, seminarus, galvojama apie konsultacijas, bendrų tinklų kūrimą bei konkrečias akcijas. „Įgyvendinant šiuos užmojus, mus rūpi ugdyti dvasingumą, padedantį gyventi šiuo krizės laikotarpiu ir pasitikti mūsų laukiančius iššūkius. Dvasingumą, kuris neleistų prarasti vilties ir per tikėjimą į Jėzų Kristų įkvėptų drąsos“, – taip Socialinės ekologijos centro veiklos tikslą apibūdina provincijolas Bernhardas Bürgleris.

Statybos ir vidaus įrangos darbus buvusiame Niurnbergo naujokyne numatoma baigti iki vasaros, taigi rudeniop bus galima pradėti veiklą.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×