1 / 4

Į kunigus įšventintas jėzuitas: „Jėzaus pagautas ir persmelktas“

Spalio 23 d.  Hamburge į kunigus įšventintas jėzuitas Dagas Heinrichowskis, SJ. Šventimams vadovavo Stokholmo kardinolas Andersas Arborelius, OCD. Daugiau nei 190 svečių meldėsi kartu, virš jų galvų plevenant šimtams popierinių balandžių, puošusių Hamburgo šv. Mykolo bažnyčią, o šv. Mišių transliacijoje dalyvavo dar apie 200 tikinčiųjų. 

Leistis į gyvenimą

Provincijolas Bernhardas Bürgleris, SJ, susirinkusiesiems pristatė kandidatą: Dagas Heinrichowskis, SJ, gimė 1991 metais ir užaugo Hamburge. Baigęs mokyklą ir atlikęs savanorišką socialinę praktiką labdaros valgykloje (netoli „raudonųjų žibintų“ kvartalo Reeperbahno) įstojo į Frankfurto kunigų seminariją. Teologijos studijoms jis išvyko į Upsalos Newmano institutą. „Švedija Dagui buvo nauja Bažnyčios patirtis, svarbi ieškant savojo kelio“, sakė t. Bürgleris. Galiausiai jis įstojo į Jėzaus Draugijos naujokyną. Vėliau dirbo su jaunimu Berlyno šv. Kanizijaus kolegijoje, baigė teologijos studijas Paryžiuje. Šiuo metu jis yra Hamburgo akademinės sielovados dvasinis vadovas. Provincijolas priminė Pedro Arrupės, SJ, buvusio Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo, žodžius, kad Dievo nereiktų ieškoti ten, kur jį labiausiai tikimasi surasti: „Reikia visiškai leistis į konkretų gyvenimą. Į save patį, į kitus žmones, į situacijas. Ir ten rasti Dievo buvimo ženklus. Tai nori daryti ir daro Dagas, jėzuitas ir kunigas. Savo patirtimis jis nori pasidalyti su kitais.“

Patikimi kunigai

Sąsajos su Švedija vyravo per visas iškilmingas šv. Mišias – dalyvaujant Švedijos kardinolui, skambant psalmei ir per švediškus naujai įšventintojo padėkos žodžius. Savo homilijoje kardinolas Arborelius užsiminė, kad Dago vardas turi švediško atspalvio: „Mistikas Dagas Hammarskjöldas troško politikos pasaulyje tarnauti Viešpačiui ir siekė jo taikos ir teisingumo. Tai turėtų būti visų pakrikštytųjų, gyvenančių pasaulyje, misija.“

Kardinolas kaskart grįždavo prie visų pakrikštytų krikščionių misijos visuomenėje ir Bažnyčioje. Krikštas kiekvienam atskleidžia, kaip suprasti gyvenimą ir jame būti: „Jėzaus pagautiems ir persmelktiems“. Krikščionis turi Kristuje gyventi, kvėpuoti, kalbėti ir veikti. Bet žmonėms reikia pagalbos atgaivinant atmintį: „Šventai Dievo tautai reikia tokių Jėzaus tarnų, kad geriau suprastų, jog jie visi yra pašaukti būti Jėzaus pašventinti, taigi tapti labiau jėzuitiškais, vis panašesniais į Jėzų.“ Arborelius įspėjo, kad tai įmanoma tik tada, kai kunigas yra patikimas ir pats gyvena, remdamasis santykiu su Jėzumi: „Šiandien patikimi tik tie kunigai, kurie yra persmelkti savo pašaukimo ir atsidavimo ir gyvena tuo, ko moko. Jeigu kunigas kalba apie Jėzų ir jo naujieną, turi būti aišku, kad jis pats yra „pagautas Kristaus“ (Fil 3).“

Viskas didesnei Dievo garbei

Baigdamas homiliją kardinolas padėkojo naujai įšventinam kunigui už jo ligšiolinę veiklą ir paminėjo prieš tai nuskambėjusią giesmę Ad majorem Dei gloriam – Viskas didesnei Dievo garbei: „To viliuosi ir tau linkiu.“ Po kardinolo naujai įšventintajam ant galvos rankas dėjo apie 40 jėzuitų ir Hamburgo arkivyskupijos kunigų. Mišių pabaigoje t. Dagas Heinrichowskis suteikė susirinkusiesiems primicijinį palaiminimą. 

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×