• Diakonystės šventimai
1 / 2

Birželio 25 d. Latvijos jėzuitas Ivars Juhņevičs gaus kunigystės šventimus

Birželio 25 d. 11.00 val. Rygos Šv. Alberto bažnyčioje Latvijos jėzuitas Ivaras Juhņevičs gaus kunigystės šventimus. Iškilmingoms Mišioms vadovaus Rygos arkivyskupas metropolitas Zbigņevas Stankevičs.

Ivaras gimė 1985 m. Daugpilyje. Baigė Jazepo Vytuolio (Jāzeps Vītols) Latvijos muzikos akademiją. Dirbo Rygos Zolitūdės gimnazijoje ir Latvijos tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 2012 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Pirmuosius jėzuito žingsnius jis žengė Lenkijoje, Gdynėje baigė dvejus metus trukusį naujokyną. Vėliau studijavo filosofiją Krokuvoje.

Po studijų grįžo į Latviją, dirbo „Marijos radijo“ programoje, rengė laidą „Malda su šv. Ignacu“ (Lūgšanas ar sv. Ignāciju), įsitraukė į Motinos Teresės seserų tarnystę vargšams. Po metų išvyko į Romą, kur dirbo Jėzuitų tarnyboje pabėgėliams (JRS). Šios tarptautinės organizacijos misija – ginti pabėgėlių, kurie dėl karo ar persekiojimo yra priversti palikti savo tėvynę, teises. 2018–2021 m. studijavo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje.

2021 m. balandžio 6 d. įšventintas diakonu Švč. Jėzaus vardo (Il Gesù) bažnyčioje Romoje. Įgijęs teologijos bakalauro laipsnį, jis grįžo į Latviją ir pradėjo pastoracinę tarnystę. Nuo 2021 m. rudens dalyvauja Rygos Sopulingosios Dievo Motinos parapijos sielovadoje. 2021 m. pradėjo projektą „Pray as you go“ latvių kalba (Lūgšana Ceļā). Romoje įgytą darbo su pabėgėliais patirtį Ivaras pritaiko Latvijos Carito veikloje, jis dirba socialiniu mentoriumi, padedančiu pabėgėliams integruotis Latvijoje.

Ruošiantis Ivaro Juhnevičs įšventinimui į kunigus, jėzuitų bendruomenė kviečia melstis už Ivarą, kad jis, gavęs kunigystės šventimus, tarnautų didesnei Dievo garbei.

Naujienlaiškis