Jonas Boruta, SJ

Vysk. Jonas Boruta, SJ, gimė 1944 metais. Baigęs mokyklą 1962 m. mėgino stoti į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, tačiau dėl sovietų valdžiai nepageidaujamos kilmės buvo nepriimtas. Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. 1970 m. baigęs studijas VU, dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute. 1982 m. apgynė disertaciją, tačiau pažymėjimas, liudijantis apie fizikos-matematikos mokslų kandidato laipsnio suteikimą, tuomet nebuvo išduotas. 1992 m. Lietuvos Mokslo taryba šią disertaciją nostrifikavo, suteikdama J. Borutai gamtos mokslų daktaro laipsnį. 

1975 m. pradėjo teologijos studijas pogrindinėje Kunigų seminarijoje, 1981 m. – pogrindžio naujokyną Lietuvos jėzuitų provincijoje. 1982 m. Skaistgiryje slapta įšventintas kunigu. Suėmus „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ pirmąjį redaktorių kun. S. Tamkevičių, SJ, 1983–1989 m. buvo šio leidinio vyr. redaktorius. 1989–1998 m. Lietuvos jėzuitų provincijolas. 

1997 m. konsekruotas vyskupu ir paskirtas Vilniaus arkivyskupo augziliaru. 2002 m. popiežius Jonas Paulius II vyskupą Joną Borutą paskyrė Telšių vyskupu. Nuo 2017 m. – Telšių vyskupas emeritas.

2022 m. rudenį iš Kauno jėzuitų namų persikėlė į Marijampolės Švč. Marijos Globos namus.

Naujienlaiškis