Antanas Gražulis, SJ

Antanas Gražulis, SJ, į kunigus įšventintas 1978 m., baigęs Kauno kunigų seminariją. Aktyviai veikė pogrindyje: platino Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką, taip pat pogrindinę spaudą: „Aušrą“, „Tiesos kelią“ ir kitus leidinius. 1979 m. įstojo į pogrindinį Jėzaus Draugijos noviciatą Bijutiškyje (Molėtų raj.).

Nuo 1983 m. – Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto pogrindyje steigimo organizatorius, aktyviai priešinosi sovietų valdžios režimui, buvo persekiojamas sovietų valdžios. 

Nuo 1989 m. – Pietų krašto seserijos skaučių dvasios kapelionas, Lietuvos skautų vyriausias skautų dvasios kapelionas, Vilniaus arkikatedros vikaras, Lietuvos kariuomenės pirmasis kapelionas. 20 metų dirbo tikybos mokytoju.

Prisidėjo prie Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčios atkūrimo, nuo 1991 m. – jos vicerektorius, 1995 m. prisidėjo atkuriant Vilniaus jėzuitų gimnaziją, kuriai vadovavo iki 2003 metų.

Nuo 2003 m. – Čikagoje, buvo Šiaurės Amerikos jėzuitų Lietuvos ir Latvijos provincijos vyresnysis, jėzuitų bažnyčios rektorius, Čikagos lituanistinės mokyklos kapelionas, Maironio mokyklos Lemonte (Ilinojaus valstija) mokytojas.

2016 m. – Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius. 2016 metais išsiunčiamas talkininkauti Kauno šv. Jono Pauliaus parapijoje. Nuo 2017 m. – Kulautuvos ir Paštuvos parapijų klebonas, daug prisidėjo statant Kulautuvos bažnyčią.

Lietuvos Laisvės kovų dalyvis, apdovanotas Sausio 13-osios, Nepriklausomybės ir Šaulių žvaigždės medaliais.

Naujienlaiškis

Das Magazin „Jesuiten“ erscheint mit Ausgaben für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Bitte wählen Sie Ihre Region aus:

×
- ×