Algirdas Paliokas, SJ

Algirdas Paliokas, SJ, į Jėzaus Draugiją įstojo 1968 m. Kunigų seminarijoje studijavo pogrindyje. Po to pogrindyje darbavosi seserų vienuolių sielovadoje. Sušvelnėjus politinei situacijai, paskirtas vikaru Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. 1992 m. išsiųstas į Lemontą (JAV), kur 14 metų buvo Pal. Jurgio Matulaičio Lietuvių katalikų misijos direktoriumi (anksčiau šios pareigos vadintos kapelionu).

Šiuo metu tarnauja prorektoriumi Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, aukodamas šv. Mišias ir klausydamas išpažinčių. Taip pat tarnauja tikintiesiems asmeniškai palydėdamas, vadovaudamas grupelėms ir savaitgalio rekolekcijoms.

Naujienlaiškis