• Jesuitenkirche und Kolleg in Wien, Kupferstich von 1724.
  • Karte der Ordensprovinzen der Jesuiten in Österreich-Ungarn mit Meilenanzeiger für Fußwege um 1730.
1 / 2

Austrija

Karalius Ferdinandas pakviečia jėzuitus į Vieną

XVI a. viduryje religinis gyvenimas, ypač Katalikų Bažnyčios padėtis, daugelyje Habsburgų paveldimų teritorijų buvo pakrikęs: nemažai parapijų neturėjo kunigų (Vienoje jau dvidešimt metų nebuvo teikiami kunigų šventimai), didžiuma didikų linko į protestantizmą. Esant tokiai padėčiai, karalius Ferdinandas I ėmėsi iniciatyvos. Dar 1542 m. jis susipažino su Mikalojumi Bodabila (Nicolas Bodabilla), vienu pirmųjų Ignaco bendražygių, o 1545 m. Augsburgo Reichstage klausė tėvo Claude´o Jay pamokslų, kurie jam padarė gilų įspūdį. Tad 1550 m. gruodžio 11 d. karalius parašė Ignacui Lojolai Romoje, jog netolimoje ateityje ketina Vienoje įsteigti kolegiją, todėl prašo atsiųsti Claude´ą Jay ir dar keletą jėzuitų. Ignacas nedelsdamas davė sutikimą.

Jau 1551 m. balandžio 25 d. į Vieną atvyko pirmieji jėzuitai, 1552 m. kovą prie jų prisijungė t. Petras Kanizijus. Jėzuitai netrukus pradėjo pedagoginį darbą. 1554 m. penkiose klasėse jau mokėsi trys šimtai mokinių. Tais pačiais metais jėzuitai su visais mokiniais įsikėlė į naują pastatą, buvusį karmelitų vienuolyną Am Hof aikštėje. Tuo pačiu laiku karalius išsakė pageidavimą, kad kuris nors teologas parašytų trumpą krikščionių mokymo vadovėlį. Šis vėliau išaugo į garsųjį Kanizijaus katekizmą, kuris pirmą kartą buvo išspausdintas 1555 m. Vienoje. Insbruke (1562), Grace (1572), Lince (1608) ir kitur, taip pat atidarytos mokyklos bei kolegijos.

1563 m. buvo įkurta Austrijos jėzuitų provincija. Iki 1773 m. ji apėmė Austriją ir Vengriją (Bohemija nuo 1622 m. sudarė atskirą provinciją, o Insbruko ir Halio kolegijos priklausė Aukštutinės Vokietijos provincijai). XVIII a. joje buvo per 1 900 narių, kurie dirbo mokyklose bei universitetuose, taip pat nuodėmklausiais (net imperatoriaus, jo šeimos ir daugelio didikų) ir pamokslininkais, triūsė įvairiose kitose srityse. Tarp jų buvo ir įžymių mokslininkų. Antai paminėtini austrų astronomas t. Maximilianas Hellis, 1720–1792) bei kartografas t. Josephas Liesganigas, 1719–1799).

1773 m. popiežiui panaikinus ordiną, jėzuitai Austrijoje nebuvo išvaryti, o galėjo tęsti darbą sielovados, švietimo ir mokslo srityse.

Sugrįžimas į Austriją

1814 m. popiežius Pijus VII atkūrė Jėzaus Draugiją. Tačiau Austrijoje liberalieji sluoksniai, taip pat Rūmų studijų komisija iš pradžių priešinosi jėzuitų sugrįžimui į Habsburgų monarchiją. Tik tada, kai Rusijos caras Aleksandras 1820 m. išvarė iš šalies ordiną, imperatorius Pranciškus I leido jėzuitams įsikurti Galicijoje.

Tad 1829 m. Gleisdorfe buvo atidarytas naujokynas, kuris tais pačiais metais persikėlė į Gracą. Lince Didysis ir Vokietijos magistras, Austrijos erchercogas Maksimilianas jėzuitams įsikurti atidavė tvirtovės bokštą Freinbergo kalne. 1837 m. jame apsigyveno 23 jėzuitai; jie atsidėjo filosofijos studijoms, bet darbavosi ir sielovados srityje, klausė išpažinčių, sakė pamokslus ir evangelizavo liaudį. 1839 m. Insbrukas tapo trečiuoju miestu dabartinėje Austrijoje, kuriame jėzuitai pradėjo plėtoti savo veiklą: vadovavo Teresės konviktui (Theresianum), kilmingųjų gimnazijai, taip pat Švč. Trejybės bažnyčiai bei įsigijo Mikalojaus namą kaip bendruomenės būstinę. 1846 m. padalijus Austrijos-Galicijos provinciją, buvo įkurta atskira Provincia Austriaca su 154 jėzuitais.

Pakartotiniai išvarymai

Kilus 1848 m. Kovo revoliucijai, jėzuitai buvo išvaryti iš Austrijos imperijos, daugumai jų teko pasitraukti į užsienį. Vieną išvykstančių į Australiją jėzuitų būrelį palydėjo du ordino broliai (tėvai Maksas Klinkovstriomas (Max Klinkowström) ir Aloyzas Kraneviteris (Alois Kranewitter) – taip buvo įkurta Australijos jėzuitų provincija.

Į sostą įžengus imperatoriui Pranciškui Juozapui, jėzuitams atsirado galimybė pamažu sugrįžti: 1851 m. vėl įsikėlę į Freinbergą, jie įkūrė vyskupiškąją berniukų seminariją; 1852 m. Baumgartenberge atidarė naujokyną (1859 m. perkeltas į St. Andre miestelį Lavanto slėnyje); 1856 m. Vienoje ordinui buvo atiduota Jėzuitų bažnyčia (Universiteto bažnyčia); tais pačiais metais Kalksburge prie Vienos atidaryta jėzuitų mokykla; 1857 m. imperatorius Pranciškus Juozapas leido įkurti Insbruke teologijos fakultetą, kuris buvo patikėtas Jėzaus Draugijai.

Šalia įprastinės veiklos – pamokų bei studijų mokykloje ir universitete, Marijos kongregacijų palydėjimo, rekolekcijų, išpažinčių klausymo ir pamokslų, jėzuitai itin daug jėgų skyrė liaudies evangelizavimui. 1865 m. Šteire buvo įkurta būstinė kaip namai liaudies misionieriams. Tais pačiais metais Insbruke pasirodė pirmasis mėnraštis „Dieviškosios Jėzaus Širdies pasiuntinys“ („Sendbote des göttlichen Herzens Jesu“), o 1877 m. pradėtas leisti „Katalikų teologijos žurnalas“ („Zeitschrift für Katholische Theologie“).

1884 m. Vienos priemiestyje Laince esančią medžioklės pilį jėzuitai įsigijo, ketindami joje įkurti terciatą; 1889 m. prie jos buvo pristatytas rekolekcijų sparnas. 1886 m. jėzuitai sugrįžo į Gracą, šįkart į Laiptų bažnyčią. 1888 m. Klagenfurte jie stojo vadovauti kunigų seminarijai. Vienoje 1899-1903 m. buvo pastatyta Kanizijaus bažnyčia. 1909 m. jėzuitai atgavo bažnyčią Am Hof aikštėje. Tais pačiais metais

Lince ordinui buvo perduota Šv. Ignaco bažnyčia („Senoji katedra“), o 1910–1911 m. Insbruke buvo pastatyta tarptautinė kunigų seminarija Kanizianumas.

Maria Taferlis (1888-1894) buvo dar viena stotis ordino kelyje, lygiai taip ir įsikūrimas karūnos žemėse, antai Budapešte ir Bratislavoje, Trnavoje ir Kalosoje, Bogosudove, Velehrade ir Šventajame Kalne Hostyne (Moravija), Hradec Kralove ir Prahoje, Liublijanoje ir Zagrebe, Dubrovnike ir Splite, Goricoje, Trieste, Triente, Travnike ir Sarajeve. 1909 m. Generalinis vyresnysis įsteigė savarankišką, nuo Austrijos nepriklausomą Vengrijos provinciją.

Jėzuitų veiklą iki 1918 m. neišvengiamai lydėjo įvairialypė, tai epochai būdinga įtampa ir konfliktai: liberalieji, kultūrkampfo, antibažnytiniai, ultramontanistiniai sluoksniai kovojo dėl įtakos, o kur dar didelės socialinės problemos ir prieštaravimai, nacionaliniai klausimai Habsburgų imperijoje ir t. t. Jėzuitai nebėgo nuo šių klausimų, o ryžtingai (kai kada net gana agresyviai) juos sprendė.

Iki 1945-ųjų

Karui pasibaigus buvo naujai perbraižytos provincijų sienos. 1919 m. įkūrus Čekoslovakijos ir Jugoslavijos viceprovincijas, Austrijos provincijos narių skaičius smuktelėjo nuo 592 iki 356. Be to, Austrijos provincija 1939 m. tapo atsakinga už misiją Kinijos teritorijoje, o 1934 m. jai pirmą kartą patikėti sielovados namai Zalcburgo Šv. Elzbietos priemiestyje.

Į valdžią atėjus nacionalsocialistams, tiek Jėzuitų ordinui, tiek broliams jėzuitams iškilo grėsmė. 1944 m. rugsėjo 11 d. buvo nužudyti t. Aloisas Grimmas iš Forarlbergo žemės, 1944 m. rugsėjo 14 d. – t. Johannas Steinmayris iš Pietų Tirolio, 1945 m. vasario 27 d nelaisvėje mirė t. Johannas Schwingshacklis iš Pietų Tirolio, kuris buvo nuteistas myriop. 1938 m. buvo uždraustos Marijos kongregacijos, Insbruke uždarytas teologijos fakultetas ir konfiskuotas Kaniziumas, Vienoje panaikinta kaip mokykla Kalksburgo kolegija, Linco Freinberge įsikūrė kariškiai. 1939 m. nusavinta jėzuitų kolegija Insbruke bei jėzuitų namai Grace. 1940 m. jėzuitai buvo priversti išsikelti iš St. Andre, o Lainco rekolekcijų namus 1941 m. konfiskavo karinė administracija. Vienoje t. Georgas Bichlmairas įkūrė „Pagalbos tarnybą ne arijų kilmės katalikams“, kuriai po jo suėmimo 1939 m. kardinolo Innitzerio nurodymu vadovavo t. Ludgeris Bornas. 1941 m. Hitleris paskelbė slaptą įsakymą atleisti nuo skyrimo į aktyvųjį kariuomenės personalo rezervą visus jėzuitus kaip „netinkamus“ („n. z. v.“ ).

Atstatymas ir dabartis

Draugija smarkiai nukentėjo nuo karo, jo sukeltų pasekmių ir nacių režimo vykdytų represijų, tačiau atkuriamasis darbas vyko sparčiai ir sėkmingai: 1945 m. St. Andre vėl atidarytas naujokynas, nusavinti ar konfiskuoti namai pamažu sugrąžinti ordinui, tad vėl buvo galima pradėti įprastinį darbą. Iš naujo suklestėjo katalikų teologijos fakultetas, kuriame dirbo tokie profesoriai, kaip t. Jozefas Andreas Jungmannas ar t. Karlas Rahneris; jis tapo traukos objektu studentams iš viso pasaulio. 1964 m. Insbruke Marijos kongregacija įkūrė Kenedžio namus. 1968 m. Laince prie Vienos buvo pastatyta Vatikano Susirinkimo atminimo bažnyčia, šalia jos – socialinio ugdymo namai, šiandien žinomi kaip Kardinolo Königo namai, kuriuose taip pat įsikūręs Caritas.

1952 m. buvo uždaryti jėzuitų namai Am Hof aikštėje Vienoje, 1955 m. Zalcburge, 1957 m. Grace, 1986 m. Klagenfurte, 1999 m. Kanizijaus namai Vienoje, 2002 m. Kalksburge prie Vienos, 2012 m. St. Andre. Freinbergo šv. Aloyzo kolegija nuo 1991 m. yra privati katalikiška mokykla, kurioje ugdymo procesas pagrįstas ignaciškąja tradicija. 1994 m. Kalksburge panaikinta kolegija. Grace 2007 m. vėl atidaryti jėzuitų namai.

Orientuodamasis į Vatikano II Susirinkimą, Jėzuitų ordinas didesnį dėmesį skiria socialiniam savo misijos dėmeniui. T. Walterio Rienerio įkurta socialinio ugdymo tarnyba išaugo į Austrijos Vyskupų konferencijos Katalikų socialinę akademiją. T. Georgas Sporschillas Rumunijoje 1991 m. pradėjo globoti gatvės vaikus. Ilgainiui iš šios veiklos gimė socialiniai projektai Concordia.

Šiandien 60 narių 4 apaštalinės veiklos vietose

Šiandien Austrijoje gyvena ir dirba apie 60 jėzuitų keturiose apaštalinės veiklos vietose. Veiklos sritys: teologijos mokymas, darbas su jaunimu, Insbruko jaunimo programa „Zukunftswerkstatt“ („Ateities dirbtuvės“), rekolekcijose, ugdymo seminarai Kardinolo Königo namuose, parapijos, „Jesuiten weltweit“, socialiniai projektai Concordia und ELIJAH Vienoje, sielovada Grace ir Lince. Daugiau apie Austrijos jėzuitų apaštalinę veiklą sužinosite virtualiame Kanizijaus kelyje, kuris veda per Centrinės Europos jėzuitų provinciją.

 

Naujienlaiškis