Vidurio Europos provincija (ECE)Jėzaus Draugijos misija Katalikų Bažnyčioje nuo pat jos įsteigimo buvo universali ir peržengė pavienių šalių bei kalbų ribas. Draugijos struktūra yra skirta tik tam, kad ši misija būtų įmanoma. Todėl visame pasaulyje Jėzaus Draugija siekia pritaikyti provincijų struktūras mažesniam ordino narių skaičiui ir kuria didesnes, dažnai tarptautines, provincijas tam, kad galėtų geriau atsiliepti į šių laikų klausimus ir žmonių reikmes. 2021m. balandžio mėnesį bus įsteigta nauja Vidurio Europos jėzuitų provincija (ECE), kuri apims Lietuvą, Vokietiją, Latviją, Austriją, Šveicariją ir Švediją. Kai kurios struktūros keisis, bet mūsų tikslas yra ir toliau likti šiose šalyse ir vienyti užsidegimą dėl Dievo su tarnyste žmonėms. Naujojoje provincijoje darbuosis daugiau kaip 400 jėzuitų keturiasdešimtyje bendruomenių.Naujosios provincijos globėjas yra šv. Petras Kanizijus, kilęs Iš Nijmegeno (Olandija). Kanizijus buvo pirmasis Vokietijos provincijolas, numatęs jėzuitų veiklos pradžią Lietuvoje, vadovavęs Vienos vyskupijai ir miręs Fribūre, Šveicarijoje. Jis iki šiol tebėra pavyzdys jėzuitams Vidurio Europoje – kaip įsitikinęs europietis, kaip kolegijų ir universitetų steigėjas, kaip didis teologas ir Bažnyčios reformuotojas XVI a. Dėl to ir naujoji Vidurio Europos provincija ECE bus įkurta 2021m. balandžio 27 d., minint Kanizijaus 500 metų gimimo jubiliejų. Įkūrimas vyks Šveicarijoje, Fribūre – ten, kur šis šventasis yra palaidotas.


Vokietija


Vokietija pasižymi dideliu jėzuitų skaičiumi (2020 m. – 300) ir plačia veikla, apimančia tris sritis: dvasinę, socialinę ir švietimą. Visose institucijose į apaštalavimą aktyviai yra įsitraukę ir pasauliečiai.


St. Michael bažnyčia, Miunchenas

Dvasinės veiklos kontekste daug dėmesio skiriama rekolekcijų namams Drezdene (klasikinės ignaciškosios rekolekcijos) ir Griese (kontemplatyvios rekolekcijos).Taip pat įvairiuose miestuose jėzuitai vadovauja parapijoms (Miunchene, Getingene, Berlyne, Hamburge, Manheime, Frankfurte, Niurnberge) bei įvairiai sielovados ir kultūrinei veiklai jose. Taip pat šiuose miestuose jėzuitai rūpinasi jaunimo ir studentų sielovada.

Į socialinę veiklą Vokietijos jėzuitai įsitraukia per Jėzuitų tarnybą pabėgėliams (JRS) arba per Jėzuitų misiją (skurdžių kraštų vystymosi kooperacija). Taip pat veikia jėzuitų mokslinis institutas Miunchene (ZGF), nagrinėjantis šių laikų socialines problemas. Galiausiai Eseno mieste yra įsikūrusi jėzuitų bendruomenė, gyvenanti vienuose namuose kartu su pabėgėliais, neturinčiais kitos pastogės.


Sankt Georgen aukštoji mokykla, Frankfurtas

Jėzuitų apaštalavimas švietime Vokietijoje pirmiausiai apima mokyklas ir aukštąsias mokyklas. Trys gimnazijos yra įsikūrusios Bonoje, Berlyne ir Sankt Blazene. Miunchene ir Frankfurte veikia filosofijos bei filosofijos ir teologijos aukštosios mokyklos. Jėzuitai taip pat rūpinasi suaugusiųjų švietimu Niurnberge ir Ludvigshafene, leidžia žurnalą apie tikėjimą ir visuomenę „Stimmen der Zeit“ („Laikų balsai“). Žr. daugiau (vok. kalba) https://www.jesuiten.org

Švedija


Upsalos aukštoji mokykla

Švedijoje 12 (2020 m.) jėzuitų yra aktyviai įsitraukę į Katalikų Bažnyčios šioje šalyje atsinaujinimą. Stokholme jėzuitai rūpinasi parapija, o Upsaloje rūpinasi teologijos, filosofijos ir visuomenės mokslų aukštąja mokykla.

Austrija


Austrijoje 62 (2020 m.) jėzuitai veikia keturiose vietose: Insbruke, Grace, Lince ir Vienoje. Insbruke jėzuitams yra patikėtas Insbruko universiteto teologijos fakultetas ir universiteto bažnyčia, o Vienoje šalia jėzuitų bažnyčios taip pat veikia rekolekcijų namai ir krikščioniškų renginių centras. Austrijos jėzuitai taip pat dirba jaunimo, seminaristų, kalinių ir ligonių sielovadoje, pagelbsti kitose parapijose, leidžia žurnalą „Geist und Leben“ („Dvasia ir gyvenimas“). Žr. daugiau (vok. kalba) https://jesuiten.at


Insbruko universitas ir bažnyčiaŠveicarija


Lasalle Haus rekolekcijų namai, Badschön Brunn


Šveicarijoje jėzuitų – 42 (2020 m.). Dauguma jų susibūrę Ciuriche (administracija ir studentų sielovada) ir Badschön Brunn (rekolekcijų namai ir renginių centras). Jėzuitai taip pat darbuojasi Liucernoje, Bazelyje ir Fribūre, daugiausia – studentų sielovadoje. Ženevoje veikia Pasaulinis jėzuitų mokymo tinklas (JWL) – projektas, siekiantis sudaryti sąlygas jauniems žmonėms pabėgėlių stovyklose nuotoliniu būdu įgyti aukštąjį išsilavinimą. Žr. daugiau (vok. ir pranc. kalbomis) https://jesuiten.ch


Latvija


Petro Faberio namai, Ryga

Šiuo metu Rygos jėzuitų bendruomenėje – trys jėzuitai. Rygoje jie vadovauja dvasinėms pratyboms, globoja Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę ir kitas grupeles, dėsto Latvijos universitete, rengiasi perimti naujos parapijos, kurioje bus statoma bažnyčia, sielovadą. Daugiau informacijos (lat. http://jezuiti.lv)

Lietuva


Savo gimnazijomis Kaune ir Vilniuje Lietuvos jėzuitai prisideda prie akademinio ir vertybinio jaunimo ugdymo. Šiauliuose taip pat veikia jėzuitų mokykla, duris pradinių klasių mokiniams atvėrusi 2016 m. rugsėjį. Visuose šiuose Lietuvos miestuose veikia jėzuitų bažnyčios, puoselėjančios įvairias sielovados programas. Be to, jėzuitai Lietuvoje vadovauja rekolekcijoms, rūpinasi akademine sielovada bei ignaciškojo jaunimo judėjimu MAGIS. Jau daug metų Lietuvos jėzuitai aktyviai įsitraukia į išeivijos sielovadą Lemonte, Ilinojaus valstijoje.

Daugiau informacijos apie dabartines jėzuitų veiklas rasite čia.

Dalintis