A.a. t. Kazimieras Mindaugas Žilys, SJ

2021 m. vasario 15 d. Varšuvoje mirė buvęs Lietuvos jėzuitų provincijos narys t. Kazimieras Žilys, kaip kunigas tarnavęs Lietuvoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir Lenkijoje. Kovo 4-ąją jam būtų sukakę 76 metai.

Kazimieras Žilys gimė 1945 m. kovo 4 d. Ligiškių kaime, Kuktiškės parapijoje, Utenos rajone. 1961 m. baigęs aštuonmetę Kuktiškių mokyklą, iki 1964 m. mokėsi Vilniaus statybos technikume, bet mokslų nebaigė, nes buvo pašauktas į karinę tarnybą. Vakarinę vidurinę mokyklą 1967 m. baigė Novosibirske. 1968 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1973 m. balandžio 17 d. Kauno katedroje vysk. J. Matulaitis-Labukas K. Žilį įšventino kunigu.

Pirmoji tarnystės vieta – vikaras Jiezno šv. Roko parapijoje, kur pasireiškė kaip geras pamokslininkas, uolus nuodėmklausis, noriai talkininkaujantis kitiems kunigams. 1974 metų sausį perkeltas vikaru į Kaišiadorių parapiją, o tų pačių metų balandį į Daugus. Nuo 1974 metų rugsėjo iki 1977 metų vasario ir 1981–1982 m. buvo vikaras Alytaus šv. Liudviko parapijoje. Tame tarpe, 1977–1978 metais Perlojos parapijos administratorius. 1978 m., gavus prašymą iš Ukrainos, Vinicos miesto, suderinus su vietos religijos reikalų įgaliotiniu, išleistas ten dirbti trejiems metams. Grįžęs pusantrų metų buvo Nedzingės parapijos klebonas. 1983 m. išvyko į Indūros parapiją Gardino srityje Baltarusijoje, kur dirbo iki 2000 m., sovietmečiu pasižymėdamas kaip bebaimis kovotojas prieš religijos suvaržymus. Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos Nr. 36 rašoma apie jo įsitraukimą į Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komiteto veiklą (po 1978 m.).

Į Jėzaus Draugiją įstojo 1972 m. rugpjūčio 15 d. Naujokyną pogrindžio sąlygomis atliko pas t. Joną Danylą, SJ. Pirmuosius įžadus davė 1975 m. 1992 m. Jėzaus Draugija įsteigė Rusijos regioną, kuriam priklausė Baltarusija, tad t. Žilys, turėdamas Baltarusijos pilietybę, tapo jo nariu, tačiau ryšių su Lietuva nenutraukė – čia lankydavosi, susitikdavo su jėzuitais. Terciatą atliko Jastrzębia Goroje, Lenkijoje. Iškilmingus paskutiniuosius įžadus davė 2002 m. kovo 4 d. Gardino katedroje, buvusioje jėzuitų Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje, dalyvaujant ir būreliui jėzuitų iš Lietuvos.

Nutarus Gardine steigti vyskupijos TV centrą, arkivyskupo T. Kondrusiewicziaus siunčiamas, nuo 1992 m. gegužės iki 1993 m. rugsėjo buvo išvykęs į Lumen 2000 institutą Dalase (JAV). Šioje charizmatinio sąjūdžio įsteigtoje religinio švietimo bei ugdymo įstaigoje studijavo ir rengė medžiagą Baltarusijai, drauge padėdamas lenkų parapijoje ir bendraudamas su lietuviais.

Penkiolika metų – nuo 2001 iki 2016 – t. Kazimieras tarnavo Gardino katalikų sielovadoje: buvo Gardino katedros vikaras, Gardino lietuvių katalikų bendruomenės kapelionas, Gardino kalėjimo kapelionas bei Naugarduko pataisos namų sielovadininkas. Gardino vyskupijoje buvo žinomas blaivybės šauklys ir vienas iš Baltarusijos katalikiškos žiniasklaidos pradininkų, Gardine vadovavo katalikų televizijos programai, dokumentavo Baltarusijos katalikų gyvenimą vaizdo juostose.

Mokėjo lietuvių, rusų, lenkų, ukrainiečių, baltarusių ir anglų kalbas, grojo vargonais, fortepijonu ir akordeonu. Gardine žmonės jį vadino nenuilstančiu tiesos skelbėju, kalinių autoritetu, nenuvargstančiu nuodėmklausiu. Turėdamas įgimtą pomėgį visokiai technikai, sukaupė milžinišką videoteką. Vaizdinėmis priemonėmis itin rūpinosi ir mokėjo jas panaudoti katechetiniais tikslais, plačiai skleisdamas Baltarusijoje ir kitur. Filmais aprūpino ir Lietuvos jėzuitus.

Nuo 2016 metų t. Kazimieras Žilys gyveno Varšuvoje, tarnavo jėzuitų Šv. Andriejaus Bobolės šventovėje, kartu buvo Varšuvos lietuvių katalikų sielovadininkas. Nuo 2020 m. priklausė Šiaurinės Lenkijos jėzuitų provincijai.

T. Kazimieras Žilys, SJ, palaidotas šalia kitų jėzuitų Povonzkų kapinėse Varšuvoje.

Dalintis