​Popiežius Pranciškus – 50 kunigystės metų tarnaujant Dievui ir jo žmonėms

Šių metų gruodžio 13-ąją popiežius Pranciškus mini 50-ąsias kunigystės šventimų metines. Šia proga Vatican News mums primena kai kuriuos popiežiaus pamąstymus apie kunigus ir kunigystę.

1969 m. gruodžio 13 d., likus keturioms dienoms iki 33-iojo gimtadienio, Jorge Mario Bergoglio buvo pašventintas kunigu. Jo pašaukimas prasideda 1953 m. rugsėjo 21 dieną, dedikuotą šv. Matui, mokesčių rinkėjui, atsivertusiam iš Jėzaus malonės. Tądien tai įvyko išpažinties metu, kai būsimasis popiežius giliai išgyveno Dievo gailestingumą.

Kunigas ir gailestingumas

Dieviškas gailestingumas būdingas visam jo kunigiškam gyvenimui. Popiežius Pranciškus apie kunigus kalba kaip apie tyliai paliekančius viską, kad įsitrauktų į kasdienį bendruomenių gyvenimą, kaip apie žmones, kitiems dovanojančius savo gyvenimą, kaip apie jautrius – tokius kaip Jėzus, kuris žvelgė į išvargusius žmones kaip į „avis be piemens“.

Kreipdamasis į parapijų kunigus Romoje 2014 m. kovo 6 d., popiežius sakė: „Kunigas, kaip tas gerasis ganytojas, yra gailestingumo ir atjautos žmogus, visuomet arti savo žmonių ir visų tarnas. [...] Kiekvienas, kuris yra kaip nors gyvenimo sužeistas, gali iš jo sulaukti dėmesio ir būti jautriai išklausytas. [...] Žaizdas reikia gydyti. [...] Mes, kunigai, turime būti ten, arti tų žmonių. Gailestingumas pirmiausia reiškia žaizdų gydymą“.

Kunigas ir Eucharistija

Popiežius Pranciškus kunigą apibūdina kaip „decentralizuotą žmogų“, kadangi kunigo gyvenimo centre yra ne jis pats, o Kristus. Savo homilijoje jubiliejiniais Kunigų metais 2016 m. birželio 3 d. popiežius sakė: „Švęsdami Eucharistiją, mes kiekvieną dieną atrandame savo tapatumą kaip ganytojai. Kiekvienose Mišiose Kristaus žodžius: ʽTai yra mano Kūnas, kuris už jus atiduodamasʼ, iš tikrųjų padarykime savo pačių žodžiais. Tai yra mūsų gyvenimo prasmė. Šiais žodžiais mes realiai kasdien galime atnaujinti pažadą, duotą per kunigystės šventimus.“

Kunigas ir klausykla

Kunigas atlieka svarbią savo tarnystės Dievui ir jo žmonėms dalį klausykloje, kur jis gali tapti Dievo gailestingumo išraiška. Kalbėdamas parapijų kunigams Romoje 2014 m. kovo 6 d., popiežius Pranciškus sakė: „Normalu, kad esama skirtingų nuodėmklausių, tačiau tie skirtumai negali liesti esminių dalykų, tai yra sveikos moralės doktrinos ir gailestingumo. Nei laksistai (abejojant pasisako už moralinį liberalumą) , nei rigoristai (lot. nelanksčia lakosi principų) neliudija Jėzaus Kristaus, nes nei vieni, nei kiti nesirūpina žmogumi, su kuriuo susitinka. Rigoristas dėl jo „nusiplauna rankas“. Iš tikrųjų jis šaltai ir griežtai kala žmogų prie įstatymo. Laksistas taip pat „nusiplauna rankas“ dėl jo. Jis tik tariamai gailestingas, bet iš tikrųjų rimtai nežiūri į žmogaus sąžinės problemas, sumenkindamas nuodėmę. Tikras gailestingumas apgaubia žmogų rūpesčiu, dėmesingai klauso, su pagarba ir tiesa artinasi prie jo situacijos ir palydi susitaikymo kelionėje.“

Kunigas ir malda

Popiežius Pranciškus visada primena, kad pirmiausia kunigas turi būti maldos žmogus. Jis sako, kad kaip tik vienybė su Dievu įveikia nesuskaitomus piktojo gundymus. Laiške kunigams šventojo Arso klebono 160-jų mirties metinių proga, popiežius pataria kasdien kalbėti rožinį. Jis rašo, kad „kontempliuoti Mariją – tai iš naujo patikėti revoliucine meilės ir švelnumo prigimtimi. Joje mes matome, kad nuolankumas ir švelnumas yra ne silpnųjų, bet stipriųjų dorybės, ir jie neturi blogai elgtis su kitais, idant patys pasijustų svarbūs“.

Kunigai ir vargingieji

Anot popiežiaus Pranciškaus, kunigo dvasingumas yra įkūnytas kasdienos tikrovėje. Jis yra pranašiškas balsas akivaizdoje priespaudos, trypiančios neturtinguosius ir silpnuosius. Enciklikoje Evangelii gaudium (§183) jis rašo, kad Bažnyčia negali ir neturi atsisakyti pastangų teisingumo labui: „Dievo karalystė prasideda čia, žemėje, ir jau yra čia, kai sutinkame Jėzų: paskutinis teismas atsižvelgs kaip tik į tai, ką mes padarėme Kristui neturtinguose, ligoniuose, svetimšaliuose, kaliniuose. Mes būsime teisiami pagal tai, kiek mylėjome. Tačiau, kaip sakė šv. Jonas Paulius II, meilės negali būti be teisingumo.“

Kunigai, rizikuojantys savo gyvybe

Laiške kunigams Arso klebono 160-jų mirties metinių proga popiežius Pranciškus dėkoja tiems kunigams, „kurie savo gyvenimą pavertė gailestingumo darbu dažnai neįmanomose situacijose ar tolimuose ir apleistuose regionuose, net rizikuodami savo gyvybe“. Jis dėkoja „už jų drąsų ir nuolatinį pavyzdį“ ir kviečia juos neprarasti drąsos, „nes Viešpats nuskaistina savo nuotaką ir mus visus patraukia prie savęs“.

Tame pačiame laiške popiežius Pranciškus paliečia ir lytinio išnaudojimo klausimą. Patvirtindamas savo artumą šio išnaudojimo aukoms, jis išreiškia dėkingumą „visiems kunigams, kurie ištikimai ir dosniai atidavė savo gyvenimą tarnaudami kitiems“.

Kunigas ir nuovargis

Per Chrizmos Mišias Šv. Petro bazilikoje 2015 m. Didįjį ketvirtadienį popiežius Pranciškus atvirai kalbėjo apie „kunigų nuovargį“, sakydama, kad ir pats būna pavargęs: „Aš meldžiuosi už jus, kai jūs sunkiai darbuojatės tarp jums patikėtų Dievo žmonių. Daugelis jūsų tai darote nuošaliose ir pavojingose vietose. Mūsų nuovargis, brangūs kunigai, yra tarsi smilkalai, kurie tyliai kyla aukštyn į dangų. Mūsų nuovargis tiesiai pasiekia Tėvo širdį.“ Popiežius apibūdina šį nuovargį pozityviai, nes jis kyla iš buvimo su žmonėmis: „Tai nuovargis kunigų, kvepiančių avimis.“

Kunigas ir humoras

Popiežius Pranciškus kunigams dažnai primena, kad „šventasis geba gyventi džiugiai ir neprarasdamas humoro jausmo“, kadangi šis džiaugsmas kyla iš vienybės su Jėzumi. Popiežius priduria, kad jis pats kasdien sau meldžia humoro jausmo. 2016 m. lapkritį, duodamas interviu Italijos TV2000, popiežius kalbėjo apie tai, kaip „humoro jausmas pakelia“. Jis sakė, kad tai yra kai kas labai žmogiška, bet taip pat artima Dievo malonei.

Popiežiaus prašymas paremti kunigus

Popiežius Pranciškus kviečia kunigus visada būti arti žmonių, tačiau tuo pat metu jis prašo ir tikinčiuosius paremti savo kunigus. 2013 m. kovo 28 d. homilijoje jis sakė: „Brangūs tikintieji pasauliečiai, būkite arti savo kunigų savąja meile ir malda, kad jie visada būtų ganytojai pagal Dievo širdį.“


https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-12/po...

Iš anglų kalbos išvertė t. Vidmantas Šimkūnas, SJ

Dalintis