​Naujas kryžius naujai vilčiai įžiebti

Lietuvos jėzuitų provincija turi ilgą istoriją, rūpindamasi lietuvių išeivių sielovada ir saugant jos kultūrinį paveldą. Šiuo metu Čikagos metropolyje veikia Lietuvos jėzuitų bendrai globojamas Jaunimo centras bei Pal. J. Matulaičio misija. Jaunimo centre veikia Lituanistinė mokykla, o Matulaičio misija rūpinasi vietos tikinčiųjų sakramentiniu gyvenimu ir dvasiniu ugdymu. Kristaus Evangeliją misija skelbia lietuvių kalba, taip pat puoselėja lietuviškas religines tradicijas ir papročius, katalikiškai auklėja jaunimą lietuviškoje aplinkoje.

Misijai priklauso bažnyčia Lemonte, Čikagos priemiestyje. Ilgą laiką ant bažnyčios fasado buvęs kryžius paskutiniaisiais metais visiškai surūdijo ir jį teko pakeisti nauju. Šių metų birželio 11-ąją bažnyčios fasadinę sieną bendruomenės narių aukų dėka papuošė ilgai lauktas naujasis misijos kryžius, bendruomenei tapęs vienybės ir vilties ženklu, ypač – šiuo visai šaliai sunkiu atskirties ir susiskaldymo laiku.

Pal. J. Matulaičio misija yra Pasaulio lietuvių centro, telkiančio per 40 įvairių lietuvių išeivijos organizacijų, dalis. Misijoje veikia šeštadieninė Maironio mokykla, puoselėjanti lietuvišką kultūrą bei istoriją, lietuviško meno galerija, skautai, Lietuvių Fondas, vaikų darželis ir kt.

Daugiau apie Matulaičio misiją skaitykite čia.

Nuotr. iš kairės: architektas Gintaras Aukštuolis, Elena Reklaitis ir Linas Gylys.

Dalintis