Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenė

KG bendruomenė – tai tarptautinė krikščionių katalikų bendruomenė, kurios nariai yra visų socialinių sluoksnių tikintieji – vyrai ir moterys, brandaus amžiaus žmonės ir jaunimas, visi, kurie trokšta labiau sekti Jėzumi Kristumi ir drauge su juo statyti Dievo Karalystę.

Tarptautinė KG bendruomenė vienija atskirų valstybių bendruomenes, kurias savo ruožtu sudaro daugybė mažų, 6–12 žmonių grupelių, turinčių tą patį tikslą. Paprastai į grupeles susiburia žmonės, atlikę šv. Ignaco Lojolos Dvasines pratybas ir trokštantys toliau gilinti savo dvasinį gyvenimą, bei suvokiantys, kad Viešpats juos kviečia ne vien artimai asmeniškai bendrystei, bet ir dalyvauti jo misijoje. Jie trokšta atsiliepti į šį kvietimą ir jo Dvasia perkeisti savo gyvenimus.

  • Šiuo metu Lietuvoje yra 25 Krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės grupelės, vienijančios per 200 žmonių Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Anykščiuose, Alytuje ir Rokiškyje.
  • Grupelių palydėtojai yra tėvai jėzuitai, seserys vienuolės ir pasauliečiai. KG bendruomenės Bažnyčios asistentu paskirtas t. Algimantas Gudaitis, SJ.
  • Jau tradicija yra tapusios kasmetinės vasaros stovyklos, kuriose dalyvauja ir bendruomenės narių šeimos.


Pagrindiniai KG bendruomenės bruožai


KG bendruomenės charizma ir dvasingumas remiasi ignaciškąja (jėzuitų) tradicija

Šv. Ignaco Dvasinės pratybos yra KG bendruomenės charizmos šaltinis ir jos dvasingumo išraiška.

Jėzus Kristus užima centrinę vietą, o dvasių atpažinimas svarbus, kad atsivertume Viešpaties pašaukimui. Pratybų patirties dėka bendruomenė siekia įgyvendinti savo viziją – vienyti tikėjimą ir gyvenimą visose srityse: asmeninėje, šeimyninėje, socialinėje, profesinėje, politinėje ir bažnytinėje.

KG bendruomenė suburia „draugus Viešpatyje“

Kadangi bendruomenė remiasi ignaciškuoju dvasingumu, malda su Šventuoju Raštu, asmeninis ir bendruomeninis įžvalgumas, kasdienis sąžinės tyrimas ir gyvenimo peržvalga bei dvasinis vadovavimas yra itin svarbios priemonės ieškant Dievo ir jį atrandant „visuose dalykuose“. Taip pat labai svarbi yra brolių ir seserų, gyvenančių tuo pačiu pašaukimu, parama. Ji kiekvieną įgalina dar ištikimiau ugdyti savo pašaukimą ir vykdyti savo misiją. Būtent įsipareigodamas bendruomenei – reguliariai dalyvaudamas grupelės susitikimuose ir juose dalydamasis savo kasdienės peržvalgos vaisiais – žmogus atpažįsta Viešpaties kvietimą ir į jį atsiliepia.

KG bendruomenė vienija pasauliečius

Bendruomenės narys/narė yra kviečiamas įkūnyti krikščioniškąjį pašaukimą pasaulyje, visuomenėje, darbovietėje ir šeimoje. Būtent čia jis/ji yra šaukiamas atrasti Dievą, jį pažinti ir pamilti.

KG bendruomenė yra „misijoje“

Misija – esminis bendruomenė bruožas. Tai labiau būsena nei veiksmas. Kiekvienas bendruomenės narys turėtų pats ją atrasti, suvokęs, kur Dievas jį siunčia tarnauti artimui, kad kartu su Jėzumi neštų savo kryžių, skelbtų Gerąją Naujieną ir statytų Dievo Karalystę. Ši misija virsta gyvenimo būdu, bendruomenės narys tampa Dievo meilės instrumentu visose žmogiškojo gyvenimo srityse.

Dvasinų pratybų ir gyvenimo patirtis įgalina KG bendruomenės narius įgyvendinti trejopą apaštalinę misiją

Individuali misija – tai pirmiausia tikėjimo liudijimas šeimoje ir tarp bendradarbių, išreiškiamas žodžiais, veikla ir požiūriu į gyvenimą, darbą bei žmones.

Bendruomenės misija kreipia į tarnystę bendruomenei. Tai nereiškia, kad visi jos nariai turi imtis tos pačios veiklos. Misija – bendra, užduotys – skirtingos. Kiekvienas skirtingai gina tas pačias vertybes, siekia tų pačių tikslų ir teikia pirmenybę tiems patiems dalykams.

Apaštalinis įžvalgumas – kontempliatyvus ir mąslus dėmesys esminiams įsipareigojimams šeimoje, darbe, visuomenėje ir Bažnyčioje, įkvepiant Šventajai Dvasiai. Jo tikslas – ieškoti ir atrasti Dievo valią, suvokti, ko Dievas nori iš manęs čia ir dabar.

Atpažįstant apaštalinę misiją, KG bendruomenė siūlo taikyti ignaciškuosius kriterijus:

  • rinktis tai, kur yra kuo universalesnis ir ilgiau išliekantis gėris;
  • kuo didesnė būtinybė ir svarba;
  • kuo didesni vaisiai.


Pasaulio KG bendruomenės svetainė anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis su nuorodomis į atskirų šalių bendruomenių svetaines: www.cvx-clc.net

Lietuvos KG bendruomenės interneto svetainė: www.kgbendruomene.lt

Dalintis