Sveikiname kardinolą Sigitą Tamkevičių SJ

Po konsistorijos šeštadienio vakarą visus trylika naujų kardinolų Vatikane sveikino pažįstami ir bičiuliai, šia proga atvykę Romą, taip pat visi, kas norėjo juos pagerbti.

Kardinolą Sigitą Tamkevičių sveikino iš Lietuvos atvykę vyskupai, kunigai ir artimieji, tarp jų ir Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas SJ ir arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Lietuvos valstybės vardu naująjį kardinolą pasveikino ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas. Kardinolo pagerbimas sekmadienį surengtas ir Popiežiškojoje Šv. Kazimiero lietuvių kolegijoje.

Popiežius Pranciškus naujiesiems kardinolams paskyrė Romos vyskupijos parapijas, nes kardinolai juridiškai priklauso Romos vyskupijai, kurios vyskupas yra popiežius.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus titulas Romoje – parapijinė Sant’Angela Merici bažnyčia, dedikuota šventajai Angelei Meriči, XVI amžiuje įsteigusiai Uršuliečių vienuoliją, šiandien turinčiai tris atšakas – veiklių pasauliečių, veiklių ir kontempliatyvių vienuolių.

Parapija įsteigta 1963 metais, bažnyčia konsekruota 1967 metais, joje lankėsi popiežius šv. Jonas Paulius II 2001 metais.

Sveikiname kardinolą Sigitą Tamkevičių ir kitus naujuosius kardinolus, tarp kurių dar du jėzuitai. Linkime jiems su užsidegimu liudyti Kristų ir kviečiame visus mūsų bičiulius melstis kartu su naujaisiais kardinolais ir prisiminti juos asmeninėje maldoje!

Parengta pagal Vatican News informaciją

Dalintis