Draugijos misija

Jėzaus Draugija, kaip ir kitos tradicinės religinės bendrijos, susiduria su šiuolaikinės civilizacijos iššūkiais. Naujasis pasaulis pasižymi itin sparčia informacijos sklaida ir nenutrūkstančia komunikacija, kurią užtikrina staigus skaitmeninių technologijų progreso proveržis. Globalios rinkos susiformavimas ir nuolatinė kova už dominavimą joje, tarptautiniai konfliktai ir jų fone vis labiau išryškėjantis žmogaus būties trapumas, individo vienišumas ir jo saugumo stoka reikalauja didesnių visuotinių pastangų, siekiant solidariai kurti žmonijos ateitį.

Atsiliepdama į šiandienos iššūkius, paskutinė Draugijos generalinė kongregacija jėzuitų užduotį Bažnyčioje įvardijo kaip susitaikymo misiją. Ši misija apima keturias apaštalines pirmenybes, kurias Jėzaus Draugija iškėlė 2019 metais. Šios pirmenybės, priimtos po dvejų metų intensyvaus svarstymo, yra Draugijos gairės, kuriomis ji visuose savo darbuose vadovausis ateinančius dešimt metų. Šios pirmenybės yra:


1. Puoselėti dvasinį įžvalgumą ir šv. Ignaco Dvasines pratybas: padėti žmonėms ieškoti ir atrasti Dievą


Ši pirmenybė yra „pirmenybių pirmenybė“, tai, kas visoms kitoms jėzuitų veikloms suteikia prasmę ir kryptį. Visų pirma tai yra kvietimas kiekvienam jėzuitui į giluminį atsivertimą ir imti iš naujo semtis iš jų pačių dvasinės tradicijos, t. y. iš Dvasinių pratybų. Taip pat tai reiškia palydėti žmones, padedant jiems krikščioniškai gyventi šiuolaikinėje visuomenėje. Draugija laiko Dvasines pratybas svarbiausiu savo indėliu į Bažnyčios gyvenimą ir pasiryžta jas teikti visomis formomis.


2. Keliauti drauge su atstumtaisiais: su vargstančiais, pažeidžiamais, atskirtais nuo visuomenės ir jos laikomais nevertingais – į susitaikinimo ir teisingumo misijąĮ šią pirmenybę įeina rūpinimasis užguitomis mažumomis, smurto, prekybos žmonėmis ir seksualinio išnaudojimo aukomis, migrantais, pabėgėliais ir čionykštėmis gentimis bei jų globa. Draugija trokšta eiti į paribius ieškoti gyvojo Kristaus tarp visų nuskriaustų žmonių ir visomis priemonėmis (bendru gyvenimu, politiniu aktyvumu, moksliniais tyrimais) jiems padėti.


3. Keliauti su jaunimu: lydėti jaunus žmones, skatinant juos kurti vilties kupiną ateitį


Jaunimui iškyla svarbiausi jų gyvenimą lemiantys pasirinkimai. Šį kelią su jaunais žmonėmis jėzuitai nori eiti kartu ir, pasitelkiant dvasinę įžvalgą, padėti jiems padaryti tinkamus sprendimus. Jėzuitams ir toliau rūpi sielovada bei dvasinė parama šiuolaikiniame pasaulyje savęs ieškančiam jaunam žmogui.4. Rūpintis bendraisiais visų namais


Šia pirmenybe jėzuitai prisideda prie popiežiaus Pranciškaus enciklikoje Laudato Si išsakyto raginimo apsaugoti „motiną žemę“ nuo žalos, kurią esame jai padarę dėl savo neatsakingo naudojimosi gėrybėmis. Žala žemei taip pat yra žala labiausiai pažeidžiamiems jos gyventojams, dažnai gyvenantiems ekstremaliomis sąlygomis. Jėzuitai pasiryžta viskuo, kuo gali, prisidėti skatindami alternatyvų gyvenimo būdą ir darnų ekonomikos vystymąsi.


Šalia šių pirmenybių jėzuitų misija ateinantį dešimtmetį negali būti įsivaizduojama be gilesnio bendradarbiavimo. Ypatingą dėmesį jėzuitai nori skirti priemonėms, padedančioms įtraukti kuo daugiau geros valios žmonių į savo misiją Bažnyčioje ir už jos ribų.

Dalintis