Kas mes esame?

Jėzaus Draugija, dar vadinama Jėzuitų ordinu, yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija, kurią įkūrė šv. Ignacas Lojola, veikianti daugelyje pasaulio šalių. Kiekvienoje šalyje jėzuitams vadovauja vietinė provincija ir generalinio vyresniojo, esančio Romoje, skiriamas provincijolas.

Lietuvos jėzuitų provincija – oficialiai Lietuvoje įregistruota tradicinė religinė bendrija, kuri veikia pagal Jėzaus Draugijos konstitucijas ir Papildomas normas, Romos Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės normas bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis.

Jėzaus Draugija Lietuvoje veikia nuo 1569 m., taigi 2019 m. minėsime jėzuitų veiklos Lietuvoje 450 metų jubiliejų. Šiandien jėzuitai susitelkia misijai tarnauti tikėjimui ir skleisti teisingumą, palaikyti ir plėtoti dialogą su įvairiomis kultūromis bei religijomis. Lietuvos jėzuitai prisideda prie jaunimo ugdymo, saugo ir puoselėja Lietuvos kultūros paveldą. Pagrindinis mūsų rūpestis išlieka sielovada ir dvasinė parama šiuolaikiniame pasaulyje savęs ieškančiam žmogui.

Jėzuitai, kaip Kristaus bendradarbiai, šalia kitų svarbių užduočių taip pat yra kviečiami užmegzti santykius su įvairiais žmonėmis. Šis siekis mus įpareigoja savo veiklą visuomenėje organizuoti taip, kad būtų reaguojama į jautriausias visuomenės problemas, įvairių socialinių grupių poreikius, atsižvelgta į įvairaus amžiaus žmonių lūkesčius.

Jėzaus Draugija, kaip ir kitos tradicinės religinės bendrijos, susiduria su šiuolaikinės civilizacijos iššūkiais. Naujasis pasaulis pasižymi itin sparčia informacijos sklaida ir nenutrūkstančia komunikacija, kurią užtikrina skaitmeninių technologijų progreso proveržis, įvykęs praktiškai vienos žmonių kartos gyvenimo laikotarpiu. Globalios rinkos susiformavimas ir nuolatinė kova už dominavimą joje, tarptautiniai konfliktai ir jų fone vis labiau išryškėjantis žmogaus būties trapumas, individo vienišumas ir saugumo stoka reikalauja didesnių visuotinių pastangų, siekiant solidariai kurti žmonijos ateitį.

Atsiliepdami į šiandienos iššūkius, Lietuvos jėzuitai kartu su visa tarptautine Jėzaus Draugijos bendruomene siekia aktyvinti savo dalyvavimą visuomenės gyvenime. Ne tik sielovados pastangomis, bet ir noru stiprinti konkretų indėlį į praktinių visuomenės problemų sprendimą.

Dalintis