Kas mes esame?

Jėzaus Draugija, dar vadinama Jėzuitų ordinu, yra tarptautinė Romos Katalikų Bažnyčios vyrų vienuolija, kurią įkūrė šv. Ignacas Lojola, veikianti daugelyje pasaulio šalių. Kiekvienoje šalyje jėzuitams vadovauja vietinė provincija ir generalinio vyresniojo, esančio Romoje, skiriamas provincijolas.

Lietuvos jėzuitų provincija (LJP) – oficialiai Lietuvoje įregistruota tradicinė religinė bendrija. LJP veikia pagal Jėzaus Draugijos konstitucijas ir Papildomas normas, Romos Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės normas (CIC) bei Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartis.

Jėzaus Draugija Lietuvoje veikia nuo 1569 m., taigi 2019 m. minėsime jėzuitų veiklos Lietuvoje 450 metų jubiliejų. Per šį laiką jėzuitai Lietuvoje įgijo nemaža dvasinio ir materialinio kapitalo, LJP savarankiškai valdo nekilnojamąjį ir kitokį turtą, kurio didžioji dalis naudojama sielovadinei jėzuitų veiklai bei visuomeniškai reikšmingoms švietimo, mokslo, kultūros, socialinėms funkcijoms atlikti. Dalis jėzuitams priklausančios nuosavybės yra perduota valstybinėms ir nevalstybinėms švietimo įstaigoms (Kauno Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui, Šv. Ignaco Lojolos kolegijai, neformalaus suaugusiųjų švietimo įstaigai „Gyvenimo ir Tikėjimo institutas“), nevyriausybinėms organizacijoms (Lietuvos skautijai, atskirtį mažinti siekiančiai Arkos bendruomenei Kaune, religinės muzikos centrams).

Jėzaus Draugijos 35-osios Generalinės kongregacijos (2008) 3 dekretas pabrėžia, kad jėzuitai, kaip Kristaus bendradarbiai, šalia kitų svarbių užduočių taip pat yra kviečiami užmegzti santykius su įvairiais žmonėmis. Šis siekis ir LJP įpareigoja savo veiklą visuomenėje organizuoti taip, kad būtų reaguojama į jautriausias visuomenės problemas, įvairių socialinių grupių poreikius, atsižvelgta į įvairaus amžiaus žmonių lūkesčius.

Jėzaus Draugija, kaip ir kitos tradicinės religinės bendrijos, susiduria su šiuolaikinės civilizacijos iššūkiais. Naujasis pasaulis pasižymi itin sparčia informacijos sklaida ir nenutrūkstančia komunikacija, kurią užtikrina skaitmeninių technologijų progreso proveržis, įvykęs praktiškai vienos žmonių kartos gyvenimo laikotarpiu. Globalios rinkos susiformavimas ir nuolatinė kova už dominavimą joje, tarptautiniai konfliktai ir jų fone vis labiau išryškėjantis žmogaus būties trapumas, individo vienišumas ir saugumo stoka reikalauja didesnių visuotinių pastangų, siekiant solidariai kurti žmonijos ateitį.

Atsiliepdami į šiandienos iššūkius, Lietuvos jėzuitai kartu su visa tarptautine Jėzaus Draugijos bendruomene siekia aktyvinti savo dalyvavimą visuomenės gyvenime. Ne tik sielovados pastangomis, bet ir noru stiprinti konkretų indėlį į praktinių visuomenės problemų sprendimą.