Jėzuitų apaštalinės pirmenybės ateinančiam dešimtmečiui

Jėzaus Draugija skelbia savo gyvenimo ir veiklos pirmenybes ateinantiems dešimčiai metų. Dvejus metus jėzuitai, jų bendruomenės ir vadovai bei vienuolijos bendradarbiai svarstė, į ką atsižvelgdami šiandien renkasi savo darbus ir veiklą. Visuotinės pirmenybės jėzuitų misijai suteikia aiškesnį vaizdą, skatinantį Draugijos narius bei bendradarbius toje pačioje misijoje, kad ir kokia būtų dabartinė tarnystė, išgirsti Šventosios Dvasios balsą ir pagal tai veikti.

Šis dokumentas kilo „iš apačios“ – iš eilinių žmonių, vietų ir darbų 70-yje provincijų bei provincijų konferencijų; jis apsvarstytas išplėstinėje Draugijos taryboje Romoje; dokumentas, kaip siuntimas į misiją, grąžinant jį generaliniam jėzuitų vyresniajam tėvui Arturo Sosai, buvo pateiktas ir popiežiui Pranciškui maldoje apmąstyti. Apaštalinės pirmenybės yra svarstymų ir tyrimo išdava, kilusi iš bendrų maldingų įžvalgų apie Šventosios Dvasios prisilietimą, nukreipiantį jėzuitų dėmesį ir išteklius.

Visuotinės apaštalinės pirmenybės yra šios:

1. Puoselėti dvasinį įžvalgumą ir šv. Ignaco Dvasines pratybas: padėti žmonėms Jėzų Kristų atrasti ir Juo sekti.

2. Keliauti drauge su atstumtaisiais: su vargstančiais, pažeidžiamais, atskirtais nuo visuomenės ir jos laikomais nevertingais; tai – susitaikinimo ir teisingumo misija.

3. Rūpintis bendraisiais visų namais: Evangelijos gelme veikti Dievo kūriniją, ją saugoti ir atnaujinti.

4. Keliauti su jaunimu: lydėti jaunus žmones, skatinant juos kurti vilties kupiną ateitį.

Panašūs svarstymai vyko, kai t. generolas Hansas Kolvenbachas 2003 metais paskelbė apaštalines pirmenybes, nurodžiusias tarnystes Kinijoje ir Afrikoje, akademinį apaštalavimą, darbus Romoje (Grigaliaus universitetas, Rusikumas, Rytų institutas, Vatikano radijas, Vatikano observatorija ir kt.), veiklą tarp migrantų ir pabėgėlių.

„Šį vyksmą atpažindami kaip Dievo užmojį mums dabar ir ateityje, nuolat prisimename, kad esame visiškai nuo Dievo priklausomi ir juo remiamės“. Beveik prieš 500 metų šv. Ignacas Konstitucijose rašė:

„Kadangi Draugija įsteigta ne žmonių pastangomis, palaikoma ir plėtojama ji taip pat ne per juos, bet visagale ranka Kristaus, mūsų Dievo ir Viešpaties.“

Pasaulyje yra 15.536 jėzuitai, gyvenantys ir drauge su bendradarbiais veikiantys kone visose šalyse. Lietuva šiemet švenčia Jėzuitų misijos Lietuvoje jubiliejinę 450 m. sukaktį su šūkiu „Pažinti, pamilti, dalintis!“

Parengė t. Antanas Saulaitis, SJ, provincijos socijus.

Paskelbta 2019-02-19Dalintis