Lietuvių parapijoje Lemonte įvyko jėzuitų jubiliejinių metų šventė

Trijų Karalių iškilmės dieną Lietuvos jėzuitai kartu su bendradarbiais ir bičiuliais kvietė į šv. Mišias pažymint šių išskirtinių metų pradžią bažnyčiose Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje Lemonte, kurią prieš 30 metų Čikagos arkivyskupija patikėjo Lietuvos jėzuitų provincijai.

Vasario 3 dieną, Baltijos jėzuitų plėtros projekto (BJPP) taryba ir Pal. J. Matulaičio Misija sukvietė lietuvius į jubiliejinių metų šventę. Ji prasidėjo iškilmingomis šv. Mišiomis misijos bažnyčioje, kurias koncelebravo Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincijolas t. Vidmantas Šimkūnas SJ, t. Algis Baniulis SJ, t. Edward W. Schmidt SJ, t. Lukas Laniauskas SJ, dalyvaujant Mantui Mileriui SJ.

Po pamaldų svečiai susirinko į „Sielos“ meno galeriją. Prasmingą t. A. Baniulio maldą lydėjo t. V. Šimkūno kvietimas vaišintis pagal istorinį receptą išvirta sriuba, prieš 450 metų galėjusia garuoti ir ant jėzuitų stalo Lietuvoje. Galerijoje svečiai galėjo apžiūrėti jėzuitų istoriją ir veiklą atspindinčią parodą.

Šventę vedė BJPP tarybos pirmininkas dr. Vytas Saulis, kuris pristatė pranešėjus: provincijolą V. Šimkūną, t. E.Schmidt, dr. Robertą Vitą ir Kauno jėzuitų gimnazijos mokinę Simoną Mažeikaitę. Jų kalbose ir liudijimuose atsispindėjo jėzuitų istorinis bei dabartinis vaidmuo Lietuvos dvasiniame gyvenime, kultūroje ir švietimo misijoje.

Kun. V. Šimkūnas trumpai apžvelgė 450 metų jėzuitų veiklą Lietuvoje ir išeivijoje, šiandieną bei ateities planus, pranešimą papildydamas informatyviomis skaidrėmis. Istorinėje plotmėje, tarp gausių pasiekimų, ryškiausiai žiba Draugijos veikla švietime, ypač įkuriant Vilniaus Universitetą, šalies mokyklų tinklą. Ji ir šiuo metu teikia aukšto lygio katalikišką išsilavinimą gimnazijose Vilniuje ir Kaune, bei mokykloje Šiauliuose.

Ilgametis BJPP tarybos narys, vienas iš jėzuitų žurnalo „America“ redaktorių, t. Ed. Schmidt SJ, gyvai pasidalino prisiminimais iš savo skaitlingų kelionių į Lietuvą. Jo pirmi įspūdžiai buvo aplankius šalį vos jai atgavus nepriklausomybę, ir su t. Antanu Saulaičiu SJ apžiūrint sovietų nugyventus istorinius mokyklų pastatus. Jis pabrėžė, kokia didžiulė pažanga buvo pasiekta jėzuitų bendromis pastangomis su bendraminčiais ir rėmėjais. Ji ypač akivaizdziai matoma jo paskutinės kelionės metu, Popiežiui Pranciškui lankantis Lietuvoje.

Lietuvių jėzuitų veiklą plačiau pažinti bei ignaciškąją dovaną pamilti kvietė parodytas trumpas filmas, po kurio dr. R. Vitas pasidalino savo asmeniniais prisiminimais apie lietuvius jėzuitus ir jų veiklą Čikagoje, bei jo pažintį su t. Vaclovu Gutausku SJ.

Simona Mažeikaitė nuoširdžiai papasakojo apie savo patirtis mokantis Kauno jėzuitų gimnazijoje. Ji liudijo, kokią didžiulę įtaką asmenybės formavimui daro sveika bendruomeninė mokyklos aplinka, aukšto lygio akademinis ir sielovadinis ugdymas bei nuolatinis skatinimas tarnauti artimui Magis - siekiant daugiau – principu.

Baigiamaisiais žodžiais dr. V. Saulis ir t. A. Baniulis dėkojo svečiams, jėzuitų darbų rėmėjams, savanoriams pagalbininkams, ir kvietė jubiliejinius metus išgyventi kartu, kaip dovaną, lydimą šių metų šūkio: pažinti, pamilti, dalintis!

Parengė Baltijos jėzuitų plėtros projekto taryba

Dainos Čyvienės nuotraukos

Dalintis