Įvyko jėzuitų misijos 450 m. jubiliejui skirta konferenciją Vilniaus universitete

Minint jėzuitų misijos Lietuvoje 450 metų sukaktį, Lietuvos ir Latvijos jėzuitų provincija ir Vilniaus universitetas surengė konferenciją „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“, kuri vyko 2019 m. gegužės 15 d. Vilniaus universiteto Teatro salėje.

Konferencija prasidėjo įvadine diskusija „Ugdymas Lietuvos jėzuitų misijoje: istorinė patirtis“. Jos dalyviai – prof. Arūnas Streikus, doc. Liudas Jovaiša, t. Antanas Saulaitis SJ – aptarė, kaip Lietuvos jėzuitams ir jėzuitams lietuviams sekėsi įgyvendinti misiją ugdyti jaunimą, su kokiais iššūkiais joje susidūrė ir kaip į juos atsiliepė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Lietuvos Respublikoje, sovietmečio Lietuvoje bei išeivijoje darbavęsi Jėzaus Draugijos nariai.

Vėliau klausėmės įvairiose jėzuitiško ugdymo srityse dirbančių pranešėjų.

Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo delegato jėzuitų viduriniam ir pradiniam ugdymui José Alberto Mesos SJ (Roma) pranešimo tema – „Jėzuitų ugdymas: gyva tradicija XXI amžiuje“.

„Jesuit Education: A Living Tradition into the 21st Century.“

Description: Jesuit Education began more than 450 years ago when St. Ignatius of Loyola and the first Jesuits discovered the potential of education to transform people and societies. Thus, they heartily embraced education and developed an extensive international network of schools as it has not known before. However, Jesuit Education, although anchored in this legacy, it is a living tradition that continues to explore the frontiers of education today to renew her commitment to educate men and women for and with others that can be agents of transformation in the 21st Century. Our schools are called to embrace the audacity of the first Jesuits to respond to new challenges and new contexts

Jėzuitų ugdymas prasidėjo daugiau kaip prieš 450 metų, kuomet šv. Ignacas Lojola ir pirmieji jėzuitai įvertino ugdymo galią keičiant žmones ir visuomenes. Todėl jie nuoširdžiai ėmėsi švietimo darbo, išvystydami tuo metu visiškai naują platų tarptautinį mokyklų tinklą. Tačiau, nors ir įteisintas, jėzuitų švietimas ir toliau išlaiko gyvą tradiciją, tęsiančią ieškojimus šių dienų švietimo horizontuose, atnaujindamas įsipareigojimą ugdyti vyrus ir moteris, atvirus kitiems ir veikiančius su kitais, galinčius daryti įtaką pokyčiams XXI amžiuje. Mūsų mokyklos kviečiamos atsiliepti į naujus iššūkius ir naują kontekstą išlaikydamos pirmųjų jėzuitų drąsą.

Heinrich Pesch Haus mokytojų rengimo centro vadovas Johannas Sperrmanas SJ ir direktorė ugdymui Ulrike Gentner (Liudvigshafenas,Vokietija) bendrame pranešime „Lyderystė kaip asmenybės ypatumas“ kalbėjo apie tai, kaip jauniems žmonėms padėti atpažinti savo pašaukimą lyderystei.

„Leadership: A Question of Character.“

Description: In our everyday life we often have to make decisions with wrenching tensions and unpredictable results. We may see our projects falter or our dreams founder, and the fortunes of our families, communities, and school communities may be at stake. Leadership comprises: self-management, allowing me to be led and leading others – mindful, free and decided. The quality of Ignatian leadership is based on personality, values and spirituality, skills and tools. It is a well-proven way to manage the tensions of thoughtful decision making which refers to the experiences of Ignatius and the Ignatian tradition and helps to find one‘s own vocation.

Kasdieniame gyvenime dažnai tenka daryti sprendimus, susijusius su didelėmis įtampomis ir nenuspėjamais padariniais. Patiriame, kaip griūva mūsų planai, blėsta svajonės, kaip kyla pavojus mūsų šeimoms, bendruomenėms ar mokyklų bendruomenėms. Lyderystę sudaro du komponentai – savęs valdymas (leidžiantis būti vadovaujamam) ir protingas, laisvas bei ryžtingas vadovavimas kitiems. Ignaciškoji lyderystė remiasi asmeniškumu, vertybėmis ir dvasingumu, įgūdžiais ir priemonėmis. Šis šv. Ignaco patirtimi bei ignaciškąja tradicija paremtas ir gerai išbandytas būdas padeda ne tik suvaldyti apgalvoto sprendimo sukeltas įtampas, bet ir atpažinti savąjį pašaukimą.

Jėzuitų nuotolinių studijų programos (Jesuit Worldwide Learning) vadovas t. Peter Balleis SJ (Ženeva, Šveicarija) pranešime „Jėzuitų ugdymas ir pasaulinis nuotolinis mokymas(is). Jėzuitų nuotolinis mokymas(is) – aukštasis išsilavinimas esantiems visuomenės paribiuose“ pristatė, kaip įgyvendinama jo paties pradėta iniciatyva.

„Jesuit education and global e-Learning. Jesuit Worldwide Learning – Higher Education at the Margins.“

Description: Jesuit Worldwide Learning (JWL) is a joined work of the Jesuits in Lithuania, Germany, Austria and Switzerland. JWL uses the best of 450 years of Jesuit Education and most modern technology of mobile e-learning and makes higher education accessible to refugees, tribals, socially and geographically marginalized people. The main focus countries are Sri Lanka, Afghanistan, Irak, Kenya, Malawi and countries in West Africa. JWL offers to over 4000 students in 15 countries Global English Language, professional courses, and an Academic Diploma in Liberal Studies leading to online Bachelor degrees with Jesuit Universities.

Jėzuitų nuotolinis mokymas (JWL) yra bendras Lietuvos, Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos jėzuitų projektas. JWL remiasi geriausia 450 metų jėzuitų švietimo patirtimi ir naujausiomis mobiliojo nuotolinio mokymo(si) technologijomis bei atveria aukštojo mokslo galimybę pabėgėliams, įvairioms etninėms, socialiai ir ekonomiškai marginalizuotoms grupėms. Pagrindinis dėmesys skiriamas tokioms šalims, kaip Šri Lanka, Afganistanas, Irakas, Kenija, Malavis bei įvairioms Vakarų Afrikos šalims. Daugiau nei 4 tūkstančiams studentų iš 15 šalių JWL siūlo kursus ir mokymus, įgalinančius nuotoliniu būdu siekti bakalauro laipsnio įvairiuose jėzuitų universitetuose.

Konferencijoje dalyvauti buvo kviečiami dėstytojai, pedagogai, ugdytojai, studentai, vyresniųjų klasių moksleiviai ir visi besidomintys jėzuitišku ugdymu. Pedagogams buvo suteikta galimybė gauti kompetencijų tobulinimo pažymėjimus.

Dienotvarkė

9.30. Registracija, kava.

10.00. Įvadinė diskusija. „Ugdymas Lietuvos jėzuitų misijoje: istorinė patirtis“. Prof. Arūnas Streikus (VU), doc. Liudas Jovaiša (VU), t. Antanas Saulaitis SJ.

11.30. Pranešimas „Jėzuitų ugdymas: gyva tradicija XXI amžiuje“. Jėzaus Draugijos generalinio vyresniojo delegatas jėzuitų viduriniam ir pradiniam ugdymui t. José Alberto Mesa SJ (Roma, Italija).

12.30. Pietūs

14.00. Pranešimas „Lyderystė kaip asmenybės ypatumas“. Heinrich Pesch Haus mokytojų rengimo centro vadovas t. Johann Sperrman SJ ir direktorė ugdymui Ulrike Gentner (Liudvigshafenas, Vokietija).

15.00. Pranešimas „Kaip padėti įgyti aukštąjį išsilavinimą ir esantiems visuomenės paribiuose“. Jėzuitų nuotolinių studijų programos (Jesuit Worldwide Learning) vadovas t. Peter Balleis SJ (Ženeva, Šveicarija).

16.30. Pabaiga


Dalintis